Vārkavas novads

Vārkavas novada dome
Skolas 5, Vecvārkava,
LV-5335
www.varkava.lv

VĀRKAVAS NOVADA RAKSTUROJUMS

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā Vārkavas novads tiek raksturots kā viens  no zaļākajiem novadiem Latgalē ar spēcīgām kopienas tradīcijām, laimīgiem   iedzīvotājiem un attīstītu, videi draudzīgu lauksaimniecību.

Vārkavas novada ģerbonī un karogā  attēlots vērsis un mežroze. Vērsis simbolizē pašaizliedzību, augstsirdību, drosmi, taču piezemētākā izpratnē raksturo daudzu Vārkavas novada iedzīvotāju nodarbošanos, kas saistīta ar gaļas un piena lopkopību. Tā kā vārkavieši galvenokārt dzīvo viensētās, ģerbonī ir attēlota arī mežroze, kas ir krāšņa  viensētu rota.

Vispārīga informācija:

2002.gada 6. martā, apvienojot bijušā Preiļu rajona Rožkalnu un Upmalas pagastus, ir izveidots Vārkavas novads. Pēc administratīvi teritoriālās reformas pēdējā posma 2009. gada 1. jūlijā Vārkavas novads paplašinājās – tam pievienojās Vārkavas pagasts.

Novada platība: 288 km² (Upmalas pagasts – 97,96 km², Rožkalnu pagasts -111,52 km², Vārkavas pagasts – 78,58 km²).

Vārkavas novads atrodas Latvijas dienvidaustrumos un  robežojas ar Līvānu, Preiļu un Daugavpils novadiem.  Novada administratīvais centrs ir Vecvārkava. Novada lielākās apdzīvotās vietas ir Vārkava, Vanagi, Rimicāni, Arendole, Piliškas. Vārkavas novadu 37 km garumā caurvij viena no lielākajām Daugavas pietekām – Dubna.

Attālums no Vecvārkavas līdz tuvākajām pilsētām: Preiļi – 20 km, Līvāni – 34 km, Daugavpils – 46 km, Jēkabpils – 62 km, Rēzekne – 78 km, Rīga – 202 km.

Novads ir bagāts ar virszemes ūdeņiem: Vārkavas novada teritoriju šķērso vai no tā teritorijas iztek, vai gar novada robežu tek daudzas upes: Dubna, Egļupe, Divkle, Kucupe, Malnaviņa, Ūdzeņa, Šusta, Kalupe, Feimanka, Preiļupe, Dzilna, Rītupīte, Bērzupe. Vārkavas pagastā atrodas vairāki ezeri – Vārkavas ciemata teritoriju šķērso Ūdzeņas upītes grava, tajā izveidojusies triju ezeru virkne – Zvirbuļu ( 1,7 ha), Beletnīku (1,7 ha) un Klaparu ( 1,3 ha), vēl pagastā ir Bleidas ezers (33,8 ha), Biletnieku ezers (1,1 ha) un Kaziņu ezers (1 ha). Rožkalnu pagastā atrodas Gerlaka ezers (37 ha) un gandrīz viss Lielais Kalupes ezers (160,7 ha). Upmalas pagastā atrodas Bratišķu ezers (4,4 ha) un Vepru ezers (3,9 ha).

Novadā ir 3 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas liegums „Ašinieku purvs”, dabas liegums „Dubnas paliene”, dabas piemineklis – aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi „Vārkavas parks”.

 Vārkavas novada iedzīvotāju galvenā nodarbošanās ir lauksaimniecība. No kopējās novada teritorijas lauksaimniecības zeme aizņem 55%.

Kopumā Vārkavas novadā patlaban reģistrēti 211 uzņēmumi, no kuriem 81,52% ir zemnieku saimniecības, bet vēl 12,80% – sabiedrības ar ierobežotu atbildību.

Populārākā uzņēmējdarbības nozare, ņemot vērā arī augsto zemnieku saimniecību īpatsvaru starp novada uzņēmumiem, ir jauktā lauksaimniecība.

Iedzīvotāju skaits (uz 01.01.2017): 2039 — Rožkalnu pagastā 711, Upmalas pagastā 729, Vārkavas pagastā 599.

Iedzīvotāju blīvums: 7 uz 1 km2.

Bezdarba līmenis: 7,2 %.

Izglītības iestāžu skaits (2017./2018.m.g.): 1 vidusskola,  1 pirmsskolas izglītības iestāde

Veselības iestādes: Ģimenes ārsta prakse (Vārkavā un Vecvārkavā)

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs: 1755 latvieši, 222 krievi 62 – citu tautību.

Lai gan šobrīd novada teritorijā atrodas tikai viena vispārizglītojoša skola —Vārkavas vidusskola, izglītības jautājumiem un kultūras dzīvei novadā tiek pievērsta liela uzmanība. Skola iesaistās dažādos projektos, labiekārto klases, piedalās konkursos un olimpiādēs. Vārkavas novada sportisti regulāri izcīna augstus rezultātus valsts mēroga sacensībās. Labiekārtotajā skolas stadionā, regulāri tiek rīkotas reģionāla līmeņa vieglatlētikas sacensības.

 

Vārkavas novadā liela uzmanība tiek pievērsta kultūras dzīvei.  Galvenais kultūras pasākumu organizētājs ir Vārkavas novada Kultūras centrs, kas novada iedzīvotājiem sniedz iespēju baudīt daudzfunkcionālus kultūras pasākumus, mākslu, kā arī saglabājot iedibinātās tradīcijas, veido jaunus un interesantus pasākumus un kultūrvidi novadā.

Novadā darbojas 11 dažāda vecuma un veidu amatierkolektīvi: divi sieviešu vokālie ansambļi, viens jauktais vokālais ansamblis, viens zēnu vokālais ansamblis, viens tautu deju kolektīvs, divas folkloras kopas, divas senioru deju kopas. Novadā darbojas pašdarbības teātris – Vārkavas pašdarbnieku teātris “Kulda”, kā arī dažādos pasākumos piedalās jauniešu iniciatīvu grupa “Mansards”. Novada amatierkolektīvi regulāri dodas izbraucienos un sniedz priekšnesumus dažādās vietās Latvijā un ārpus Latvijas.

Vārkavas novadā grāmatu lasīšana ir ļoti populāra nodarbošanās gan bērnu, gan pieaugušo vidū. Novada esošās četras bibliotēkas nodrošina savus lasītājus ar jaunākajām grāmatām un žurnāliem. Novadā regulāri tiek rīkoti ar literatūru saistīti pasākumi   gan lieliem, gan maziem. Vārkavas novada iedzīvotāji ne tikai lasa grāmatas, bet arī paši tās raksta.

 

Tiem, kas vēlas sajust senatnīguma elpu un iepazīt vietējo vēsturi noteikti ir jāapciemo Vārkavas novadpētniecības muzeju. Vārkavas pagasts tiek daudzināts kā pirmās tautskolas dzimtene Latgalē.  Šis fakts iedvesmojis izveidot ekspozīciju „Pirmā tautskola zemnieku bērniem Latgalē“, kurā ir iekļauta informācija par pirmo tautskola Latgalē, ievērojamiem novadniekiem un novada vēsture. Vārkavas novada rokdarbnieku darba istabā var nodarboties ar aušanu, adīšanu, tamborēšanu un apskatīt rokdarbnieču un amatnieku darbus. Muzeja otrā patstāvīgā ekspozīcija „Lauku sēta” atrodas klēts – muzeja telpās. Šajā ekspozīcijā iekļauti senie sadzīves un darba rīki.  Muzeja durvis ir atvērtas jebkuram apmeklētājam.

 Novadā vēl ir apskatāma Rimicānu apkaimes novadpētniecības ekspozīcija, Vaivodu ģimenes muzejs Vanagos un Vanagu pamatskolas muzejs.

Katrs Vārkavas novada pagasts var lepoties ar bagātu kultūrvēsturisko mantojumu (novadā ir 15 kultūras pieminekļi) un dabas skaistumu, kā arī var piedāvāt mūsdienu cilvēkam – ceļotājam atbilstošu prasību minimumu: Vecvārkavā ir Swedbank naudas izmaksas bankomāts, 3 bezmaksas    Wi – Fi punkti (pie Vārkavas vidusskolas Vecvārkavā, pie Vārkavas pagasta pārvaldes Vārkavā un pie Rimicānu PII Rimicānos; publisks, bezmaksas internets pieejams arī 4 novada bibliotēkās Vecvārkavā, Rimicānos, Vanagos un Vārkavā (darba laikā), to tuvumā (augu diennakti). Mazumtirdzniecības veikals ir Rimicānos, Vārkavā, Vanagos, divi veikali – Vecvārkavā. Nakšņošanu piedāvā „Upes mājas” Vecvārkavā, vasaras viesu māja „Vingri” Rožkalnu pagastā, viesu māja „Ludmila” Vārkavas pagastā, Arendoles muižas kungu  māja Rožkalnu pagastā.  Arendoles muižas kungu mājā ir apskatāms 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma Latgales muižu interjers. Arendoles muižas kungu māja ir iekļauta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā.

Novada Rožkalnu un Upmalas pagastus 37 km garumā caurvij viena no lielākajām Daugavas pietekām – Dubna, ko ir ļoti iecienījuši makšķernieki, ūdens tūrisma mīļotāji un, protams, peldētāji. Arī pārējā novada teritorija ir bagāta virszemes ūdeņiem – vairākām upēm un ezeriem, lielākais no tiem ir Lielais Kalupes ezers (160,7 ha), kas gandrīz viss atrodas Vārkavas novada Rožkalnu pagastā.

Upmalas pagasta Vecvārkavā (Upmalā) atrodas 2 arhitektūras pieminekļi – Vārkavas muižas pils (1865) un Vārkavas katoļu baznīca (1877). Parks ap muižas pili ir dabas piemineklis. Parkā, Dubnas ielokā, atrodas brīvdabas estrāde, kur vasarās notiek dažādi pasākumi un zaļumballes. Vārkavas muižas parks ir piemērota vieta laulību reģistrēšanai, pastaigām, atpūtai draugu un ģimenes lokā – blakus estrādei ir uzcelta lapene, ko var izmantot ikviens novada iedzīvotājs un viesis.

        

Vairāk par Vārkavas novadu meklē mājaslapā (www.varkava.lv).

Aktualitātēm seko līdzi arī sociālajos tīklos!

Uz satikšanos Vārkavas novadā – vietā, kur satiekas mirkļi, kas vieno!