Riebiņu novads

Riebiņu novada dome
Saules 8, Riebiņi,
LV-5326
www.riebini.lv

RIEBIŅU NOVADA RAKSTUROJUMS

Riebiņu novads atrodas Latvijas Dienvidaustrumos, Latgales plānošanas reģiona vidusdaļā, platība ir 630 km2, iedzīvotāju skaits – 6027. Novads ir tipiska lauku teritorija, kura ir izveidojusies, apvienojoties 6 lauku pašvaldībām: Galēnu, Riebiņu, Rušonas, Silajāņu, Sīļukalna un Stabulnieku pagasts. Galvenās nozares ir lauksaimniecība, mežsaimniecība un tūrisms. Riebiņu novada teritorija ir bagāta ar ūdeņiem, kopumā ir 32 ezeri, visbagātākais pagasts ar ūdeņiem ir Rušona – 23 ezeri, kā arī teritorija ir bagāta ar kultūrvēsturiskajiem objektiem. Riebiņu novada teritorijā ir vairākas nozīmīgu ainavu teritorijas: Galēnu pagastā – muižas komplekss, parks Galēnos, Riebiņu pagastā – Riebiņu muiža ar parku un Pieniņu apkārtne, Rušonas pagastā – lielāko ezeru apkaime, daudzie pilskalni, dabas liegums – „Jašas – Bicānu ezers”, dabas liegums – „Rušonu ezera salas”, aizsargājamo ainavu apvidus – „Kaučers”, Gelenovas parks, Stabulnieku pagastā – Pastaru vējdzirnavu apkārtne (vienīgās Latvijā rekonstruētās holandiešu tipa dzirnavas ar grozāmo vējtveres mehānismu), Sīļukalna pagastā – dabas liegums „Lielais Pelečāres purvs”, dažādu konfesiju baznīcas visos pagastos. Novada teritorijā atrodas 5 mikroliegumi: viens – Galēnu pagastā, divi Stabulnieku pagastā un divi Rušonas pagastā. Kultūras aktivitātēm ir pieejami 7 kultūras nami, brīvdabas estrāde Riebiņu parkā un Galēnu parkā. Par kultūras aktivitāšu dažādību liecina 34 amatiermākslas kolektīvu darbība. Novadā darbojas 10 bibliotēkas. Novadā esošajā situācijā darbojas 6 izglītības iestādes: Riebiņu vidusskola, Dravnieku, Galēnu, Rušonas, Silajāņu un Sīļukalna pamatskolas.