Rēzeknes novads

Rēzeknes novada dome
Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne,
LV-4601
www.rezeknesnovads.lv/

RĒZEKNES NOVADA RAKSTUROJUMS

Pamatrādītāji: Platība – 2524 km2; Blīvums -12,6 iedz./km²; Iedzīvotāju skaits uz 2012. gada sākumu – 31164; Nacionālais sastāvs – latvieši 58%, krievi 37%, poļi 1,3%, baltkrievi 1,2%, citas tautības – 2.5%. Rēzeknes novads atrodas netālu no Latvijas valsts (arī visas Eiropas Savienības) austrumu robežas ar Krieviju un Baltkrieviju, kas paver plašas potenciālās sadarbības iespējas visās jomās. Novada teritoriju šķērso starptautiskas nozīmes automaģistrāles Rīga – Maskava, Sanktpēterburga – Varšava, kā arī starptautiskas nozīmes dzelzceļa maģistrāles šajos pat virzienos, kas novada teritorijai piešķir ērta tranzīta koridora statusu. Rēzeknes novads sastāv no 25 pagastiem (Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dricānu, Feimaņu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna, Nautrēnu, Nagļu, Ozolaines, Ozolmuižas, Pušas, Rikavas, Sakstagala, Silmalas, Stoļerovas, Strūžānu un Verēmu pagasta). Rēzeknes novada teritorijā darbojas 40 izglītības iestādes un to struktūrvienības, kas nodrošina iespēju saņemt pirmsskolas, vispārējo, speciālo, profesionālo, profesionālās ievirzes un interešu izglītību. Rēzeknes novads ir viens no bagātākajiem novadiem Latvijā ar kultūras pieminekļiem. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ir iekļauti 237 Rēzeknes novadā esošie kultūras pieminekļi. Rēzeknes novads var lepoties arī ar nemateriālām kultūras vērtībām – mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem, tautas daiļamata meistariem, talantīgām un neordinārām personībām. Gleznainā daba, kultūrvēsturiskie un dabas objekti ir labs priekšnoteikums tūrisma attīstībai. Novada tūrisma uzņēmumi ne tikai piedāvā atpūsties pie ūdeņiem, bet arī iepazīt kultūrvēsturiskās bagātības, apmeklēt svētkus un nobaudīt Latgales kulināro mantojumu, izjust latgaliešu valodas un viesmīlības īpašo burvību.