Ludzas novads

Ludzas novada dome
Raiņa iela 16A, Ludza,
LV-5701e-pasts: pasts@ludzasnovads.lvwww.ludzasnovads.lv

LUDZAS NOVADA RAKSTUROJUMS

Ludzas novads ir pierobežas novads un atrodas Latgales reģiona austrumu daļā. Novada administratīvais centrs ir Ludzas pilsēta. Tā atrodas 267 km attālumā no valsts galvaspilsētas Rīgas, 122 km attālumā no Daugavpils un 30 km attālumā no Rēzeknes. Ludzas novads teritoriāli atrodas pierobežas zonā, kas jūtami ir ietekmējis iedzīvotāju nacionālo sastāvu. Bez dominējošām tautībām – latviešiem un krieviem novadā dzīvo arī baltkrievi, ukraiņi, poļi un citu tautību iedzīvotāji. Ludzas novads pamatoti uzskatāms par vārtiem starp austrumiem un rietumiem. No 2004.gada 1.maija novada robeža ir kļuvusi par Eiropas Savienības robežu. Novada teritoriju šķērso valsts galvenais autoceļš A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova), starptautiskās automaģistrāles E22 Rīga – Maskava daļa, un dzelzceļa līnijas Rīga – Maskava. Transporta infrastruktūra un robeža ar Krievijas Federāciju padara novadu pievilcīgu kravu pārvadātājiem un piedāvā iespējas uzņēmējdarbības attīstībai transporta pakalpojumu jomā. Esošā transporta infrastruktūra tiek pastāvīgi uzlabota, kas rada pozitīvu aspektu vides kvalitātei. Ludzas novads ierindojas ezeriem bagātāko Latvijas novadu sarakstā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas spēkā stājās 2020. gada 23. jūnijā, Ludzas novada teritorija aptver arī CiblasKārsavas un Zilupes novadus.

Ludzas novadā ietilpst Kārsavas, Ludzas un Zilupes pilsēta, Blontu, Briģu, Ciblas, Cirmas, Goliševas, Isnaudas, Istras, Lauderu, Līdumnieku, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes, Nirzas, Ņukšu, Pasienes, Pildas, Pureņu, Pušmucovas, Rundēnu, Salnavas, Zaļesjes un Zvirgzdenes pagasts.