Attīstības plānošanas dokumenti

APSTIPRINĀTA RĒZEKNES VALSTSPILSĒTAS UN RĒZEKNES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2023.-2029.GADAM

Rēzeknes valstspilsētas dome 2023.gada 20.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.829 Par Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Attīstības programmas 2023.-2029.gadam apstiprināšanu.

Stratēģija un programma pieejama šeit:

rezekne.lv/pilsetas-attistibas-dokumenti/ vai

rezeknesnovads.lv/iedzivotajiem/attistiba-un-planosana/attistibas-planosanas-dokumenti/

geolatvija.lv/geo/tapis#document_27209


SPĒKĀ IR LĪVĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA UN INTEGRĒTĀS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2019.-2025.GADAM

Saskaņā ar Līvānu novada domes 2013.gada 29.augusta lēmumu Nr.13-28, ir spēkā Līvānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam.

Saskaņā ar Līvānu novada domes 2019.gada 28.februāra lēmumu Nr.2-7, ir speķā Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programma 2019.-2025.gadam.

Plānošanas dokumenti pieejami šeit:

www.livani.lv/lv/attistiba

geolatvija.lv/geo/tapis#document_945

geolatvija.lv/geo/tapis#document_14285


APSTIPRINĀTA DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS UN AUGŠDAUGAVAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA LĪDZ 2030.GADAM

Daugavpils dome un Augšdaugavas novada pašvaldības dome 14.oktobrī apstiprināja abu pašvaldību kopīgo ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kas būs spēkā līdz 2030.gadam.

Stratēģijas dokumenti pieejami šeit:


APSTIPRINĀTA DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS UN AUGŠDAUGAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2022.-2027.GADAM

Daugavpils dome un Augšdaugavas novada pašvaldības dome 11.novembrī apstiprināja abu pašvaldību kopīgo attīstības programmu, kas būs spēkā līdz 2027.gadam.


APSTIPRINĀTA KRĀSLAVAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA

Saskaņā ar Krāslavas novada pašvaldības domes 2022. gada 27. janvāra lēmumu (protokols Nr. 1, 24§) “Par Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2037. gadam un Krāslavas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam apstiprināšanu” ir apstiprināta Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.–2037. gadam.

Stratēģija

Stratēģijas kopsavilkums

Domes lēmums

Pārskats par izstrādi

Pārskata par izstrādi pielikumi


APSTIPRINĀTA KRĀSLAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2022.-2028.GADAM

Saskaņā ar Krāslavas novada pašvaldības domes 2022. gada 27. janvāra lēmumu (protokols Nr. 1, 24§) “Par Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2037. gadam un Krāslavas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam apstiprināšanu” ir apstiprināta Krāslavas novada attīstības programma 2022.-2028. gadam.

I Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze

II Stratēģiskā daļa

III Rīcības plāns

IV Investīciju plāns

IV Investīciju plāna pielikumi

V Īstenošanas uzraudzība un kontroles kārtība

Domes lēmums

VI Pārskats par izstrādi

VI Pārskata par izstrādi pielikumi


APSTIPRINĀTA BALVU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA

2022.gada 24.februārī ar Balvu novada Domes lēmumu “Par Balvu novada  ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022.gada apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.6, 35.§) apstiprināts pašvaldības teritorijas ilgtermiņa plānošanas dokuments.


APSTIPRINĀTA BALVU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2022.-2027.GADAM

2022.gada 24.februārī ar Balvu novada Domes lēmumu “Par Balvu novada  attīstības programmas 2022. -2027.gadam apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.6, 34.§) apstiprināts pašvaldības teritorijas vidēja termiņa plānošanas dokuments.


APSTIPRINĀTA PREIĻU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA

Preiļu novada dome 2022.gada 30.augustā ir pieņēmusi lēmumu (Nr.16, 38) par Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022.gada apstiprināšanu.

Stratēģija pieejama šeit: preili.lv/attistiba/pasvaldibas-attistibas-dokumenti/attistibas-programma/

geolatvija.lv/geo/tapis#document_19389


APSTIPRINĀTA PREIĻU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2022.-2029.GADAM

Preiļu novada dome 2022.gada 30.augustā ir pieņēmusi lēmumu (Nr.16, 39) par Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029.gadam apstiprināšanu.

Attīstības programma pieejama šeit: preili.lv/attistiba/pasvaldibas-attistibas-dokumenti/attistibas-programma/

geolatvija.lv/geo/tapis#document_19391


APSTIPRINĀTA LUDZAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA

Ludzas novada dome 2021.gada 29.decembrī ir pieņēmusi lēmumu (Nr.13, 14) par Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu.

Stratēģija pieejama šeit: ludza.b-cdn.net/wp-content/uploads/2022/01/Strategija_21.12.2021.pdf

geolatvija.lv/geo/tapis#document_22743


APSTIPRINĀTA LUDZAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2022.-2029.GADAM

Preiļu novada dome 2021.gada 29.decembrī ir pieņēmusi lēmumu (Nr.163, 14) par Preiļu novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam apstiprināšanu.

Attīstības programma pieejama šeit: ludza.b-cdn.net/wp-content/uploads/2022/01/I_Ludzas_novada_attistibas_programma_20.12.2021.pdf

geolatvija.lv/geo/tapis#document_19026