Attīstības plānošanas dokumenti

PašvaldībaIlgtspējīgas attīstības stratēģijas
Apstiprināšanas datums
Attīstības programmas
Apstiprināšanas datums
Teritorijas plānojums
Apstiprināšanas datums
Aglonas novada pašvaldībaAglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija
2013.-2037. gadam
Apstiprināta 2013.gada 27.decembrī
www.aglona.lv/novada-dome/attistibas-planosanas-dokumenti/ilgtspejigas-attistibas-strategija/
Aglonas attīstības programmā 2012.-2018. gadam
Apstiprināta 2012.gada 28. jūnijā
Aglonas novada dome 2014. gada 29 decembrī apstiprināja aktualizēto Aglonas novada attīstības programma 2012.-2018. gadam rīcības un investīciju plānu
www.aglona.lv/novada-dome/attistibas-planosanas-dokumenti/attistibas-programma/
Aglonas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam
Apstiprināts 2013. gada 28.augustā
www.aglona.lv/novada-dome/attistibas-planosanas-dokumenti/teritorijas-planojums-2/
Baltinavas novada pašvaldībaBaltinavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.
Apstiprināta 2013.gada 24.janvārī
baltinava.lv/pages/planosanas-dokumenti.html
Baltinavas novada attīstības programma 2012.-2018.
Apstiprināta 2012.gada 25.oktobrī
baltinava.lv/pages/planosanas-dokumenti.html
Baltinavas novada teritorijas plānojums 2013-2025.gadam
Apstiprināts 2013. gada 21.februārī
baltinava.lv/pages/planosanas-dokumenti.html
Balvu novada pašvaldībaBalvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam
Apstiprināta 2014.gada 13.februārī
www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=7717&Itemid=435&lang=lv
Balvu novada attīstības programma 2011. – 2017.gadam
Apstiprināta 2011.gada 8.septembrī
www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=6776&Itemid=436&lang=lv
Ar 14.07.2016. lēmumu uzsākta Balvu novada Attīstības programmas izstrāde
Balvu novada teritorijas plānojums 2012. – 2023.gadam
Apstiprināts 2012.gada 12.aprīlī
www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=4916&Itemid=323&lang=lv
Ciblas novada pašvaldībaCiblas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. Gadam
Apstiprināta 2012.gada 26.jūlijā
www.ciblasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=334&Itemid=301
Ciblas novada Attīstības programmas 2012. – 2018.gadam
Apstiprināta – 2011.gada 29.septembrī
Aktualizēts Investīciju plāns ar 29.12.2014. ( protokols Nr. 15,8§)
www.ciblasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=38&Itemid=200
Ciblas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam
Apstiprināts 2012.gada 27.septembrī
www.ciblasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=201
Daugavpils pilsētas pašvaldībaDaugavpils pilsētas attīstības programma “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam
Apstiprināta 2014.gada 13.martā
www.daugavpils.lv/lv/25
Daugavpils pilsētas attīstības programma “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam
Apstiprināta 2014.gada 26.jūnijā
www.daugavpils.lv/lv/107
Daugavpils pilsētas teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam.
Apstiprināts 2006.gada 8.jūnijā
www.daugavpils.lv/lv/109
Daugavpils novada pašvaldībaDAUGAVPILS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2015.-2030. GADAM
Izstrāde tuvojas noslēgumam.
Daugavpils novada attīstības programma 2012.-2018.gadam
Apstiprināta 2013.gada 16.maijā
daugavpilsnovads.lv/daugavpils-novada-attistibas-programma
Daugavpils novada teritorijas plānojums 2012.-2023.gadam.
Apstiprināts 2014.gada 2.jūlijā
www.daugavpilsnovads.lv/daugavpils-novada-teritorijas-planojums
Dagdas novada pašvaldībaDagdas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030
Apstiprināta 2012.gada 26.septembrī
www.dagda.lv/pasvaldiba/planosanas-dokumenti.html
Dagdas novada Attīstības programma 2013-2019.gadam
Apstiprināta 2012.gada 26.septembrī
www.dagda.lv/pasvaldiba/planosanas-dokumenti.html
Dagdas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam
Apstiprināts 2013.gada 27.martā
www.dagda.lv/pasvaldiba/planosanas-dokumenti.html
Ilūkstes novada pašvaldībaIlūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.- 2030.gadam
Apstiprināta 2013.gada 17.jūnijā
ilukste.lv/index.php/pasvaldiba-a/publiskie-dokumenti/att-progr
Ilūkstes novada attīstības programma 2013.-2019.gadam
Apstiprināta 2013.gada 17.jūnijā
ilukste.lv/index.php/pasvaldiba-a/publiskie-dokumenti/att-progr
Ilūkstes novada teritorijas plānojums – apstiprināti teritoriālo vienību plānojumi
Apstiprināts 2009.gada 30.septembrī
ilukste.lv/index.php/pasvaldiba-a/publiskie-dokumenti/terit-planojums
Kārsavas novada pašvaldībaKārsavas novada ilgtspējīgas stratēģija 2013.-2030
Apstiprināta 2013.gada 28.novembrī
karsava.lv/upload/attistibas-nodala/Karsavas_novada_IAS_apstiprinata.pdf
Kārsavas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam
Apstiprināts – 21.12.2011. (protokols Nr. 17, §11)
Aktualizēts Investīciju plāns ar 18.12.2014. ( protokols Nr. 16,10§)
Šobrīd arī tiek aktualizēts plāns, tiek plānots jau janvārī apstiprināt.
karsava.lv/viewpage.php?page_id=41
Kārsavas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam
Apstiprināts 2012.gada 22.oktobrī
karsava.lv/viewpage.php?page_id=41
Krāslavas novada pašvaldībaKrāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030
Apstiprināta 2012. gada 27. Septembrī
kraslava.lv/fileadmin/Citi%20faili/KRASLAVA_ILGSTPEJIGAS_ATTISTIBAS_STRATEGIJA_v.1.1.pdf
Krāslavas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam
Apstiprināta 2012. gada 21. jūnijā
kraslava.lv/pasvaldiba/attistibas-dokumenti/attistibas-programma/
Krāslavas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam
Apstiprināts 2013.gada 28.februārī
kraslava.lv/pasvaldiba/attistibas-dokumenti/teritorijas-planojumi/
Līvānu novada pašvaldībaLīvānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam
Apstiprināta 2013.gada 29.augustā
livani.lv/page/660
Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programma 2012.-2018.gadam
Apstiprināta 2012. gada 23.februārī
livani.lv/page/662
Līvānu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam
Apstiprināts 2012.gada 31.augustā
livani.lv/page/539
Ludzas novada pašvaldībaLudzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030
Apstiprināta 2012.gada 27.septembrī
www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/planosanas_dokumenti/ilgtspejigas-attistibas-strategija/
Ludzas novada attīstības programma 2011-2017.
Apstiprināta 2011.gada 10.maijā
Grozījumi attīstības programmā – investīciju plāns 2015.-2017.gadam – tiks apstiprināti š.g. 17.decembrī.
www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/planosanas_dokumenti/attistibas-programma/
Ludzas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam
Apstiprināts 2013.gada 31.janvārī
www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/planosanas_dokumenti/planosanas-dokumenti/
Preiļu novada pašvaldībaPreiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013-2033 gala redakcija
Apstiprināta 2013. gada 22. Augustā
www.preili.lv/page/486
Preiļu novada attīstības programma 2011.-2017.
2011. gada 22. Jūnijā
www.preili.lv/page/486
Preiļu novada teritorijas plānojums 2003.-2015.gadam
www.preili.lv/page/486
Rēzeknes pilsētas pašvaldībaRēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030
Apstiprināta 2014.gada 19.decembrī
www.rezekne.lv/dome/pilsetas-attistibas-dokumenti/
Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014.-2020. gadam
Apstiprināta 2014.gada 19.decembrī
www.rezekne.lv/dome/pilsetas-attistibas-dokumenti/
Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam
Apstiprināts 2007.gada 28.septembrī
www.rezekne.lv/dome/pilsetas-attistibas-dokumenti/
Rēzeknes novada pašvaldībaRēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2033
Apstiprināta 2013.gada 21.februārī
rezeknesnovads.lv/novada-pasvaldiba/attistibas-planosanas-dokumenti/
Rēzeknes novada attīstības programma 2012. – 2018.gadam
Apstiprināta 2012.gada 1.martā
rezeknesnovads.lv/novada-pasvaldiba/attistibas-planosanas-dokumenti/
Rēzeknes novada teritorijas plānojums 2013-2024.gadam
Apstiprināts 2013.gada 1.augustā
rezeknesnovads.lv/novada-pasvaldiba/attistibas-planosanas-dokumenti/
Riebiņu novada pašvaldībaRiebiņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012-2030
Apstiprināta 2012.gada 26. Novembrī
riebini.lv/lv/pasvaldiba/ilgtspjgasst
Riebiņu novada attīstības programma 2012.-2018.gadam
Apstiprināta 2012.gada 13. martā
riebini.lv/lv/pasvaldiba/teritorijasp
Riebiņu novada teritorijas plānojums 2012. – 2024. Gadam
Apstiprināts 2012.gada 14.augustā
riebini.lv/lv/pasvaldiba/teritorijasp
Rugāju novada pašvaldībaRugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam
Apstiprināta 2013.gada 19.decembrī
rugaji.lv/doc/strategija/rugaju%20novada%20IA%20strategija.pdf
Rugāju novada attīstības programma 2013.-2019.gadam
Apstiprināta 2013.gada 19.augustā
rugaji.lv/doc/ATTP/attistiba/apstiprinata%20att%20prog/rugaju%20novada%20attistibas%20programma.pdf
Rugāju novada teritorijas plānojums
Apstiprināts 2009.gada 16.septembrī
rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=169&Itemid=128
Ar 16.02.2017. lēmumu uzsākta Rugāju novada Teritorijas plānojuma izstrāde
Vārkavas novada pašvaldībaVārkavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2030
Apstiprināta 2013. gada 28. jūnijā
varkava.lv/lv/augseja-izvelne/pasvaldiba/teritorijas-planojums
Vārkavas novada attīstības programma 2012. – 2018.
2012.gada 30. augustā.
varkava.lv/lv/augseja-izvelne/pasvaldiba/varkavas-novada-dome/attistibas-programma-2012-2018
Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014. – 2025. Gadam
Apstiprināts 2014.gada 23.septembrī
Viļakas novada pašvaldībaViļakas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030
Apstiprināta 2015.gada 25.jūnijā
vilaka.lv/index.php?page=vilakas-novada-ilgtspejigas-attistibas-strategija-2014–2038-gadam
Viļakas novada attīstības programma 2011-2017
Apstiprināta 2011.gada 24.novembrī
vilaka.lv/index.php?page=attistibas-programma
Viļakas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam
Apstiprināts 2012.gada 26.aprīlī
vilaka.lv/index.php?page=vilakas-novada-teritorijas-planojums-2012–2024-gadam
Viļānu novada pašvaldībaViļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam
Apstiprināta 2014.gada 13.februārī
vilani.lv/lv/pazinojums-par-vilanu-novada-ilgtspejigas-attistibas-strategijas-2014-2030gadam-apstiprinasanu
Viļānu novada attīstības programma 2015-2022
Apstiprināta 2015.gada 17.decembrī
vilani.lv/uploads/files/1redakcija_programma_2.zip
Viļānu novada administratīvo vienību teritorijas plānojumi.
www.vilani.lv/lv/teritorijas-planojumi
Zilupes novada pašvaldībaZilupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam
Apstiprināta 2013. gada 28.novembrī
zilupe.lv/pasvaldiba/strategija/
Zilupes novada attīstības programma 2012-2018
Apstiprināta 2012.gada 23.februārī
zilupe.lv/pasvaldiba/attistibas-programma/zilupes-novada-attistibas-programma-2012-2018-gadam/
Zilupes novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam
Apstiprināts 2013.gada 24.maijā
zilupe.lv/pasvaldiba/teritorijas-planojums/zilupes-novada-teritorijas-planojums-2013-2025-gadam/