Vienas pieturas aģentūras Latgales filiāles atklāšanas svētki

2024.gada 18.janvārī Daugavpilī notika Sabiedrības integrācijas fonda Vienas pieturas aģentūras Latgales filiāles atklāšanas pasākums, kurā piedalījās arī Latgales plānošanas reģiona projekta UAP Latgale vecākā komercdarbības speciāliste Ruta Priede un remigrācijas koordinatora asistente Anna Stalidzāne. Sabiedrības integrācijas fonda direktore Zaiga Pūce uzrunā klātesošajiem uzsvēra, cik svarīga ir kvalitatīva informācijas apmaiņa un cik dažkārt ir liela nozīme būt rokas stiepiena attālumā tiem, kam ir nepieciešama palīdzība, atvērtība jaunas sabiedrības dalībniekiem un spēja palīdzēt integrēties Latvijas sociālajā, kultūras un uzņēmējdarbības vidē.

Atklāšanas svētku laikā tika organizēta arī diskusija, kurā notika sarunas par integrācijas jautājumiem Latgales reģiona kontekstā, par sarežģīto un par veiksmes stāstiem, kas saistīti ar trešo valstu pilsoņu pieredzi izglītības, nodarbinātības un uzņēmējdarbības sfērās. Diskusijā piedalījās arī Zaiga Pūce un Ruta Priede, gan arī Daugavpils valstspilsētas izglītības pārvaldes Izglītības metodiķe pieaugušo izglītības jautājumos Ilze Onzule, Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāles vadītāja Jurate Kornutjaka, Daugavpils Universitātes ES Erasmus+ programmas projektu koordinatore Karolīna Hrapāne. Sarunu noslēgumā visi kopīgi secināja, ka cieša sadarbība starp pašvaldības un valsts iestādēm ir atslēga uz kvalitatīvu konsultāciju pakalpojumiem, jo mērķis visiem ir kopīgs – saliedēta un iekļaujoša sabiedrība.

Vienas pieturas aģentūras Latgales filiāle Daugavpilī mērķis ir sniegt informatīvu un konsultatīvu atbalstu trešo valstu pilsoņiem un personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība (bēgļiem, personām ar piešķirtu alternatīvo statusu, un patvēruma meklētājiem) un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, lai sekmētu veiksmīgu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Trešo valstu pilsoņiem Vienas pieturas aģentūrā nodrošinās  klātienes vai tiešsaistes individuālās konsultācijās latviešu, angļu un krievu valodās (nepieciešamības gadījumā arī piesaistot tulku) varēs saņemt informāciju par uzņemšanu, uzturēšanās nosacījumiem, sociālo aizsardzību, nodarbinātību, nodokļu sistēmu, izglītības, veselības, mājokļu u.c jautājumiem., kā arī palīdzēs saņemt jurista, psihologa un citu speciālistu individuālās konsultācijas, rakstiskos un mutiskos tulkojumus retajās valodās,  izvērtējot personas individuālās vajadzības.

Sabiedrības integrācijas fonda Vienas pieturas aģentūra Daugavpilī atrodas Ģimnāzijas ielā 11, 6.kabinets, Daugavpilī, tālrunis uzziņām 29557630, e-pasta adrese: hello@sif.gov.lv

“Vienas pieturas aģentūras pakalpojumu īstenošana tiek nodrošināta Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta ietvaros (līguma Nr. PMIF/13.1./2022/1/01). Finansējums piešķirts no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%).”