Piesakies biznesa ideju konkursam “ESI UZŅĒMĒJS LUDZAS NOVADĀ 2024”

Izsludināts ikgadējais biznesa ideju konkurss “ESI UZŅĒMĒJS LUDZAS NOVADĀ 2024”. Aicinām piedalīties gan fiziskas, gan juridiskas personas, kurām ir biznesa ideja un vēlme to attīstīt, uzsākot saimniecisko darbību vai radot jaunus pakalpojumus vai produktus Ludzas novadā. Biznesa ideju projektus var iesniegt no 2024. gada 27. jūnija līdz 2024. gada 10. augustam.

Konkursa mērķis ir motivēt iedzīvotājus sava biznesa veidošanai vai attīstībai, inovatīva produkta/pakalpojuma radīšanai Ludzas novada teritorijā, atbalstīt sabiedriski nozīmīgu uzņēmējdarbības attīstības projektu īstenošanu, sekmēt uzņēmējdarbības attīstību un rūpēties par bezdarba samazināšanu Ludzas novada teritorijā, kā arī veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā.

Kopējais konkursa pieejamais finansējums ir 50 000 EUR.

Viena projekta minimālā summa ir 1000 EUR un maksimālā summa EUR 10 000,00. Projekta iesniedzējam jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 20% apmērā no projekta kopējās attiecināmās summas.

Ar projekta pieteikuma sagatavošanas un iesniegšanas kārtību var iepazīties konkursa nolikumā.

Pieteikumus var iesniegt:

Elektroniski:

  • Pieteikums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānoformē kā viens fails.
  • Elektroniski parakstītu piedāvājumu kopā ar pavaddokumentiem jānosūta uz e-pasta adresi pasts@ludzasnovads.lv.

Papīra formā:

  • Jāiesniedz 2 eksemplāros: 1 oriģināls (cauršūts) un 1 kopija.
  • Pieteikumu var nosūtīt pa pastu uz Ludzas novada pašvaldību, Raiņa ielā 16, Ludza, LV-5701. Sūtījumam jābūt izsūtītam līdz 10. augustam (nosūtīšanas zīmogs). Papildus jānosūta elektroniskā versija uz e-pastu ilona.meksa@ludzasnovads.lv, pievienojot projekta izdevumu tāmi MS Excel formātā.

Alternatīvi, pieteikumu var iesniegt  personīgi jebkurā Ludzas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā līdz 10. augustam. Pieteikuma elektronisko versiju Pretendents arī nosūta uz e-pasta adresi ilona.meksa@ludzasnovads.lv (2. pielikumam “Projektu izdevumu tāme” jābūt MS Excel programmā).

Kontaktpersona: Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece Ilona Mekša.

Avots