Pasākumi pašvaldību kapacitātes stiprināšanai

Eiropas Savienības investīciju un fondu programmēšanas periodā no 2021. līdz 2027.gadam ir pieejams atbalsts Latvijas pašvaldību un plānošanas reģionu speciālistu kapacitātes celšanai, tajā skaitā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), Valsts kancelejas (VK), Valsts administrācijas skolas (VAS) un Labklājības ministrijas (LM) atbildībā esošu pasākumu ietvaros.

Pieejamais atbalsts tiks izmantots, lai palielinātu pašvaldību un plānošanas reģionu speciālistu zināšanas un prasmes dažādos ar teritorijas attīstību un īstenošanu saistītos jautājumos, tostarp sekmējot kvalitatīvāku attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, efektīvāku budžeta plānošanu, kvalitatīvāku projektu pieteikumu sagatavošanu un īstenošanu, jēgpilnāku sabiedrības iesaisti.

Atbalsta rezultātā tiks uzlabota pašvaldību un plānošanas reģionu darbības efektivitāte, tajā skaitā veicinot uzņēmējdarbības attīstību, viedu risinājumu piemērošanu, kvalitatīvas publiskās ārtelpas attīstību, pakalpojumu kvalitātes celšanos.