LEADER projektu konkurss uzņēmējdarbības attīstībai Krāslavas novadā

No  2024. gada 5. maija līdz 2024. gada 5. jūnijam biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu konkursu aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” (MK not. Nr. 580). Visa aktuālā informācija par konkursu pieejama Krāslavas rajona partnerības mājas lapā

Projektu konkurss attiecas uz biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2023. – 2027. gadam šādām rīcībām:

1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, atpazīstamības tēla veidošanai, kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai;

1.2. Atbalsts produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai;

1.3. Lauku biļete.

        Konkursa 1. kārtā pieejamais finansējums – 400 000 EUR

Stratēģijas mērķis M1 –  Vietējās ekonomikas stiprināšana.

Minimālā atbalsta intensitāte – 40%, maksimālā  – 75 %.

 Projekta pieteikumu iesniedz tikai elektroniski no 2024. gada 05. maija līdz 2024. gada 05. jūnijam plkst. 23:59 Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā

Ar biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2023. – 2027. gadam, rīcībām, risinājumiem, projektu vērtēšanas kritērijiem pozitīva lēmuma saņemšanai, konsultācijas par pieteikuma aizpildīšanas metodiku klātienē, obligāti vienojoties par konsultāciju laiku iepriekš, kā arī seminārā 9.05.2024.

Seminārs par projektu iesniegšanas kārtību notiks 9. maijā  plkst. 13:00  Skolas ielā 7 (zālē), Krāslavā.

Papildu informācija:
25608232 (Zane Ločmele)
26195753 (Aina Dzalbe)
E-pasts: kraslavaspartneriba@inbox.lv