Latgales attīstības problēmas un ilgtspējīgas enerģijas izaicinājumi galvenajā fokusā Saeimas komisijas sēdē

2024. gada 15. maijā notika Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde, kuras darba kārtībā tika skatīts jautājums par vidusposma izvērtējumu Reģionālās politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam. Komisijā Latgales plānošanas reģionu pārstāvēja tā administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne, sniedzot ieskatu, kāda ir situācija virzībā uz Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam noteikto pamatmērķi – visu reģionu potenciāla attīstība un sociālekonomisko atšķirību mazināšana, stiprinot to iekšējo un ārējo konkurētspēju, kā arī nodrošinot teritoriju specifikai atbilstošus risinājumus apdzīvojuma un kvalitatīvas dzīves vides attīstībai.

I.Maļina-Tabūne uzsvēra: ”Komisijā bija svarīgi pārrunāt Latgales reģiona attīstības problēmas, to skaitā – pašvaldību finansiālo spēju līdzfinansēt Eiropas Savienības projektus; nākamajā periodā jāveido reģionālās programmas, kuras atbilstu NUTS 3 līmenim, kas nozīmē to, ka līdzfinansējuma likme atbilstu šī brīža līmenim, jo Latvijas reģionu IKP uz vienu iedzīvotāju ir virs 30%, bet Rīga jau sasniegusi 135% no Eiropas vidējā līmeņa, kas sastāda 75%. Mums ir jādomā, kādi uzņēmēji ienāk reģionos investēt. Šobrīd, piemēram, vēju parku karte paredz to, ka 50 km rādiuss no Austrumu robežas atrodas sarkanajā zonā un tur vēja parku būvniecība nav iespējama. Tāpēc svarīgi risināt jautājumu, kā izveidot zaļo enerģiju Latgales reģionā, kur sarkanā zona aptver gandrīz pusi reģiona. Jāņem vērā fakts, ka jaunie investori arvien aktīvāk raugās zaļās enerģijas virzienā un vēlas būt klimatneitrāli.”

Komisijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) pārstāvēja Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktore Jevgēnija Butņicka. Latgales reģionu pārstāvēja 14. Saeimas deputātes Līga Kozlovska un Anita Brakovska.

Komentārs no Uģa Mitrevica – Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja:

Komisijā piedalījās pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Veselības ministrijas, Klimata un enerģijas ministrijas, Finanšu ministrijas, Latvijas Plānošanas reģioniem, LTRK, LPS, LDDK, Lielo pilsētu asociācijas.

Ar Latgales plānošanas reģiona prezentāciju var iepazīties ŠEIT.

Ar VARAM prezentāciju “Reģionālā politika Latvijā 2021–2027: paveiktais un plānotais” var iepazīties ŠEIT.