Klajā nākusi vērienīga izglītojošu materiālu kopa Eiropas izzināšanai

2024. gadā Latvija atzīmē savu divdesmitgadi Eiropas Savienībā. Lai gan jau divdesmit gadus esam daļa no Eiropas Savienības valstu saimes, zināšanas par mūsu iespējām tajā jāturpina stiprināt. Šogad ir tapusi vērienīga izglītojošu materiālu kopa, kas ietver stundu plānus nodarbībām skolās, jau sagatavotas prezentācijas, audiostāstus un darba lapas, ideju piedāvājumu un atbalsta materiālus gan Eiropas dienas svinēšanai, gan zināšanu vispārīgai ieguvei.

Ar materiālu kopu vēlamies parādīt, ka Eiropas Savienības izzināšana ir aizraujošs process, kurā būtiska loma ir zinošam un aizrautīgam pedagogam, kā arī mūsdienīgiem un iesaistošiem mācību materiāliem, kas skolēniem ļauj aktīvi līdzdarboties. Ik gadu tiek izzinātas pedagogu vajadzības, radīti inovatīvi mācību un metodiskie materiāli, kas atbilst gan mācību jomu sasniedzamajiem rezultātiem, gan ļauj bagātināt mācību procesu. Līdz šim radītie vērienīgākie izglītības materiālu projekti, kas pieejami ikvienam interesentam: Vitamīns ES, Starpdisciplināri mācību satura spraudņi “Eiropas Savienība”, Eiropas Savienības mājas Izglītības resursa spēles un viktorīnas, Eiropas vēstures stunda u.c.

Sagatavotie mācību materiāli sekmē skolēnu izpratni par vienotas Eiropas ideju, Eiropas dienas nozīmi, pilnveido zināšanas par ES simboliem, valstīm un ļauj uzzināt vēl daudz jauna. Jaunākā mācību materiālu kopa ir veidota četrām skolēnu vecuma grupām (1.-12. klase) un ir izmantojama ikvienā mācību priekšmetā. Materiāli ietver aktīvās mācīšanās metodes, pilnveido skolēnu kritisko domāšanu un informācijas pratību, raisa zinātkāri, kā arī stiprina pilsonisko kompetenci.

Materiālu kopa tapusi ar Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā atbalstu. Pārstāvniecības vadītāja Zane Petre: “Pasaulē notiekošie procesi – tehnoloģiju nemitīgā attīstība, digitālā un zaļā pāreja, cīņa ar klimata pārmaiņām, ģeopolitiskā situācija – rada nepārtrauktu nepieciešamību pēc jaunām zināšanām, prasmju pilnveides. Būtiski – zināšanu un prasmju ieguves procesam jābūt interaktīvam, radošam un jārada tālāka vēlme turpināt sevi pilnveidot. Zināšanas par mūsu valsti, par Eiropu, mūsu vērtībām, vēsturi un dažādību, ES piedāvātajām iespējām, nepieciešamas vēl vairāk kā jebkad. Ieguldījums bērnu un jauniešu zināšanās, atbalsts skolotāju un izglītības darbinieku veikumam veido kritiski domājoši un demokrātiski spēcīgu sabiedrību, palīdz mums pašiem un Latvijai Eiropā un pasaulē tapt konkurētspējīgākai.”

Jauno materiālu kopā ietverta ideja un visi tās realizācijai nepieciešamie materiāli, lai šogad uzsāktu jaunu Eiropas dienas tradīciju – “Rokasspiediens Eiropai”. Šī tradīcija radusies Īrijā, un tās pamatā ir ideja, ka rokasspiediens ir simbols, kas apliecina cieņu, sadarbību un vienlīdzību –Eiropas Savienības pamata vērtības.  Atzīmējot Latvijas divdesmitgadi Eiropā un svinot demokrātiju, aicinām skolas piedalīties aktivitātē “Rokasspiediens Eiropai.” Katrā vecumposma grupā iespējams izmantot tai piemērotāko rokasspiediena veidu. Piemēram, sākumskolas skolēni Eiropas dienā var izmantot piedāvāto spēles kartīti un paspiest roku savas skolas direktoram, kādam smaidīgam cilvēkam, vai cilvēkam, kura apģērbā atrodama noteikta krāsa, u.c.; pamatskolas skolēni var izstrādāt paši savus principus rokasspiedienu tālākai nodošanai, māca tos citiem, piedalās video konkursā; savukārt vidusskolēni rokasspiedieniem izmanto tehnoloģijas, sociālos medijus un lietotnes.

Jaunizveidotā mācību materiālu kopa ikvienam pieejama šeit.

Saskatīsim, izpētīsim un izzināsim Eiropas Savienību kopā!