Izsludināta LEADER projektu konkursa 1. kārta uzņēmējdarbībai Rēzeknes novadā

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa pieteikšanās 1. kārtu uzņēmējdarbības projektiem ar kopējo publisko ELFLA finansējumu 600000 EUR.

Pieteikumu iesniegumu pieņemšanas termiņš kārtai ir no 2024. gada 30. aprīļa līdz 2024. gada 30. maijam. Lauku atbalsta dienesta (LAD) www.lad.gov.lv Elektroniskās pieteikšanas sistēmā eps.lad.gov.lv/login.

ELFLA finansējumu var saņemt būvniecībai, pamatlīdzekļu iegādei, produkta vai pakalpojuma izveidei un attīstīšanai, atpazīstamības veicināšanai un darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai.

Aicinām par savas idejas atbilstību konsultēties, sazinoties ar SVVA Stratēģijas administratīvo vadītāju Inetu Elksni (tālr. 26363497, e-pasts info@rezeknesparnteriba.lv).

Plašāka informācija biedrībā “Rēzeknes novada partnerība”, Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē, mājas lapā: www.rezeknespartneriba.lv, sadaļā LEADER 2023-2027/ sludinājumi un Noderīgi, kā arī www.lad.gov.lv/lv/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu-elfla-2023-2027

Kontaktinformācija:
Ineta Elksne, tālr.: 26363497, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv