Inovāciju attīstībai komersantiem būs pieejams atbalsts 112 miljonu eiro apmērā

Ministru kabineta š.g. 9. janvāra sēdē atbalstītas trīs jaunas Atveseļošanas fonda atbalsta programmas pētniecības projektu īstenošanai 112 miljonu eiro apmērā ar mērķi sekmēt inovāciju attīstību Latvijā.

“Inovācijas un digitalizācija ir atslēgas faktori Latvijas uzņēmumu produktivitātes un konkurētspējas kāpināšanā. Taču ļoti būtiska ir inovācijas, kas savā sākotnējā stadijā ir vienkārši trāpīgs jaunizgudrojums, novešana līdz konkrētai iekārtai, paņēmienam vai produktam, kas maina uzņēmumu darbu vai mūsu visu sadzīvi, padara to produktīvāku. Lai to panāktu, svarīga ir perfekta sadarbība jeb sazobe starp augstskolām, zinātniskajiem institūtiem, valsts institūcijām un uzņēmumiem. Šodien apstiprinātās atbalsta programmas ir būtisks solis uz priekšu valsts mērķtiecīgā iesaistē šādas inovācijām labvēlīgas vides veidošanā un atbalsta sniegšanā uzņēmumiem jaunu produktu un pakalpojumu izstrādē,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.

Atbalsts būs pieejams maziem un vidējiem, kā arī lieliem komersantiem, t.sk. valsts kapitālsabiedrībām un pētniecības institūcijām viedās specializācijas jomās. Atbalsta programmu ietvaros komersanti varēs saņemt finansiālu atbalstu granta veidā ar maksimālo atbalsta intensitāti 80 %. Atbalsta programmas ietvaros attiecināmas tādas finansējuma saņēmēja izmaksas kā dalības maksa un citas izmaksas iesaistei  starptautiskās pētniecības un attīstības programmās, platformās un iniciatīvās, starptautisko projektu sagatavošanai, projekta vadības izmaksas, ārpakalpojumu iegāde un publicitātes pasākumi. Savukārt sadarbības partneriem jeb pētniecības projekta īstenotājam būs pieejams atbalsts pētniecības aktivitātēm (eksperimentālās, rūpnieciskās, tehniski ekonomiskās), darba samaksai, algas nodokļu izmaksām, komandējumiem, komunāliem un sakaru pakalpojumiem, telpu, instrumentu, iekārtu un to aprīkojuma nomas maksai, plānotām materiālu izmaksām, izmaksām par līgumpētījumiem un patentiem, īpašumā esošo ēku, instrumentu, iekārtu un to aprīkojuma, patentu un licenču amortizācijas izmaksām, apdrošināšanas, ārējo pakalpojumu izmaksām, datu iegādes un abonēšanas izmaksām.

Atbalsta programma jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā nodrošinās finansiālu atbalstu komersantu digitālajai transformācijai, tai skaitā mūsdienīgu automatizācijas, robotizācijas un darba kontroles rīku ieviešanai ražotnē. Atbalsta programmas kopējais finansējums – 24 300 000 eiro, privātais līdzfinansējums inovāciju ieviešanai – vismaz 16 miljoni eiro; maksimālais pieejamais atbalsts vienam finansējuma saņēmējam – 3 037 500 eiro, savukārt vienam sadarbības partnerim – ne vairāk kā 1 000 000 eiro.

Atbalsta programmas ietvaros līdz 2026. gada 30. jūnijam kopumā plānots apstiprināt 43 pētniecības projektus, kopumā atbalstot 60 komersantus 120 jaunu produktu, pakalpojumu vai tehnoloģiju izstrādei, no kuriem 35 jābūt ieviestiem ražošanā un jāizveido 300 jaunas darba vietas, kāpinot šo komersantu apgrozījumu par 50 miljoniem eiro un eksporta apjomu par 35 miljoniem eiro.

Detalizēti atbalsta programmas nosacījumi ietverti Ministru kabineta noteikumos “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.3.i. investīcijas “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā” īstenošanas noteikumi”.

Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai sekmēs privāto pētniecības un attīstības investīciju apjoma palielināšanu, veicot mērķētas publiskās investīcijas, kas sekmētu jaunu produktu un pakalpojumu izstrādi, kā arī zināšanu pārnesi tautsaimniecībā. Atbalsta programmas kopējais finansējums – 47 663 651 eiro; maksimālais pieejamais atbalsts vienam finansējuma saņēmējam – 5 957 956 eiro, savukārt sadarbības partnerim – ne vairāk kā 1 489 489 eiro.

Atbalsta programmas ietvaros līdz 2025. gada 30. jūnijam plānots apstiprināt saistības par vismaz 42 876 411 eiro, vienlaikus piesaistot privātās investīcijas vismaz 32 miljonu eiro apmērā. Atbalsta programmas ietvaros plānots sniegt atbalstu 125 komersantiem 250 jaunu produktu, pakalpojumu vai tehnoloģiju izstrādei, no kuriem 75 jāievieš ražošanā, kā arī jāizveido 600 jaunas darba vietas, kāpinot komersantu apgrozījumu par 100 miljoniem eiro un eksporta apjomu par 70 miljoniem eiro.

Detalizēti atbalsta programmas nosacījumi ietverti Ministru kabineta noteikumos “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai” otrās kārtas īstenošanas noteikumi”.

Atbalsta programmas inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrādei ietvaros komersantiem būs pieejams finansiāls atbalsts jaunu produktu, tehnoloģiju un pakalpojumu izstrādei, kas veicina zemu oglekļa emisiju ekonomiku vai noturību pret klimata pārmaiņām vai pielāgošanos tām, piesaistot privāto līdzfinansējumu inovāciju ieviešanā. Atbalsta programmas kopējais finansējums – 40 000 000 eiro; maksimālais pieejamais atbalsts vienam finansējuma saņēmējam – 5 000 000 eiro, savukārt vienam sadarbības partnerim – ne vairāk kā 1 250 000 eiro.

Atbalsta programmas ietvaros līdz 2024. gada 31. decembrim plānots apstiprināt pētniecības projektus vismaz 36 miljonu eiro apmērā, vienlaikus piesaistot privātās investīcijas vismaz 26 miljonu eiro apmērā. Atbalsta programmas ietvaros plānots sniegt atbalstu 60 komersantiem 210 jaunu produktu, pakalpojumu vai tehnoloģiju izstrādei, no kuriem 63 jāievieš ražošanā un jāizveido 500 jaunas darba vietas, kāpinot komersantu apgrozījumu par 84 miljoniem eiro un  palielinot eksporta apmēru par 58 miljoniem eiro.

Detalizēti atbalsta programmas nosacījumi ietverti Ministru kabineta noteikumos “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.2.i. investīcijas “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))” 1.2.1.2.i. 2. pasākuma “Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde” īstenošanas noteikumi”.

Atbalsts pētniecības projektu īstenošanai nolūkā sekmēt inovācijas bija pieejams arī ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda laikā Kompetences centru atbalsta programmas ietvaros. Šajā periodā atbalsts 62 miljonu eiro apmērā tika sniegts 322 komersantiem, kuri kopā izstrādāja 610 jaunus produktus, pakalpojumus vai tehnoloģijas, no kuriem 172 jau ieviesti ražošanā, vienlaikus izveidojot 1149 jaunas darba vietas. Līdz 2021.gadam komersantu apgrozījums pieauga par 254,8 miljoniem eiro un eksporta apjoms pieauga līdz 519 miljoniem eiro salīdzinājumā ar 2015.gadu, kad tika uzsākta Kompetences centru atbalsta programma.

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
prese@em.gov.lv