CFLA izsludinājusi trīs Atveseļošanas fonda projektu atlases investīcijām inovācijās un pētniecībā

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi trīs atklātas projektu iesniegumu atlases, kur no Atveseļošanas fonda (AF) investīcijām inovācijās un pētniecībā pieejami gandrīz 112 miljoni eiro.

AF programmās, kuru nosacījumus izstrādājusi Ekonomikas ministrija, finansējumam var pieteikties juridiskas personas vai biedrības, kas sastāv no vismaz vienas nozares asociācijas vai vismaz pieciem savstarpēji nesaistītiem komersantiem, vai atzītām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, un kuru apgrozījums pēdējā pārskata gadā bijis vismaz 150 miljoni eiro un eksporta apjoms – vismaz 75 miljoni eiro.

Atbalstu AF programmas  ietvaros varēs saņemt sīkie, mazie, vidējie un lielie komersanti, tai skaitā valsts kapitālsabiedrības un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas, kas attīsta produktus, pakalpojumus un tehnoloģijas viedās specializācijas jomās.

Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde

Šīs investīcijas mērķis ir finansējuma pieejamības nodrošināšana tādu jaunu produktu, tehnoloģiju un pakalpojumu izstrādei, kas veicina zemu oglekļa emisiju ekonomiku, noturību pret klimata pārmaiņām vai pielāgošanos tām, piesaistot privāto līdzfinansējumu inovāciju ieviešanā. Pieejamais AF finansējums ir 40 000 000 eiro, maksimālais finansējums vienam projektam – 5 000 000 eiro.Plānots, ka investīcijas ietvaros tiks izstrādāti vismaz 160 jauni ar klimata mērķu sasniegšanu saistīti produkti, pakalpojumi vai tehnoloģijas.

CFLA projektu iesniegumus pieņems līdz š.g. 4. aprīlim.

Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā

Investīcijas mērķis ir finansējuma pieejamības nodrošināšana komersantu digitālajai transformācijai, tai skaitā mūsdienīgu automatizācijas, robotizācijas un darba kontroles rīku ieviešana ražotnē, piesaistot privāto līdzfinansējumu inovāciju ieviešanā. Pieejamais AF finansējums ir 24 300 000 eiro, maksimālais finansējums vienam projektam – 3 037 500 eiro. Plānots, ka līdz 2026. gada 30. jūnijam tiks apstiprināti 43 pētniecības projekti.

CFLA projektu iesniegumus pieņems līdz š.g. 4. aprīlim.

Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai, otrā kārta

Investīcijas mērķis ir privāto pētniecības un attīstības investīciju apjoma palielināšana, veicot mērķētas publiskās investīcijas, lai sekmētu jaunu produktu un pakalpojumu izstrādi, kā arī zināšanu pārnesi tautsaimniecībā. Pieejamais AF finansējums ir 47 663 651 eiro, maksimālais finansējums vienam projektam – 5 957 956 eiro.

CFLA projektu iesniegumus pieņems līdz š.g. 19. martam.

Seminārs par AF programmu īstenošanas nosacījumiem un projektu atlases jautājumiem – 16. februārī

Š.g. 16. februārī CFLA sadarbībā ar Ekonomikas ministriju organizēs tiešsaistes semināru par AF programmām, to īstenošanas nosacījumiem un projektu sagatavošanas jautājumiem.

Atbalsts  paredzēts Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ietvaros: 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.2.i. investīcijas “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))” 1.2.1.2.i.2. pasākumā “Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde”; 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.3.i. investīcijā “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā” un 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai” otrajā kārtā.

Informācija par visām projektu atlasēm pieejama CFLA tīmekļvietnes sadaļā “Projektu atlases”.