Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” 9. maijā organizē semināru LEADER projektu iesniedzējiem

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” š. g. 9. maijā pulksten 13:00 Skolas ielā 7 (3.stāvā, aktu zālē), Krāslavā organizē semināru par atklātu projektu konkursu, kas attiecas  uz biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2023. – 2027. gadam rīcībām:

1.1.Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, atpazīstamības tēla veidošanai, kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai;

1.2.Atbalsts produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī   jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai;

1.3.Lauku biļete.

Konkursa 1. kārtā pieejamais finansējums – 400 000 EUR

Semināra laikā tiks sniegts informatīvs atbalsts LEADER projektu sagatavošanā, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, par projektu iesniegšanas nosacījumiem, dokumentiem, vērtēšanas kritērijiem, raksturīgākajām kļūdām projektu sagatavošanas un īstenošanas procesā, kā arī par ALTUM finansējuma piesaistes iespējām un piedāvājumiem uzņēmējiem.

Stratēģijas mērķis M1 – Vietējās ekonomikas stiprināšana.

Minimālā atbalsta intensitāte – 40%, maksimālā  – 75 %.

Projektu pieteikumu iesniegšana notiks tikai elektroniski no 2024. gada 05. maija līdz 2024. gada 05. jūnijam plkst. 23:59 Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā.
Plašāka informācija:
Zane Ločmele
karaslavaspartneriba@inbox.lv

Tīmekļa vietnēs:
www.kraslavaspartneriba.lv
www.lad.gov.lv