Sniegtie pakalpojumi 2022. gadā un aktualitātes projektā “DI Latgalē”

Arī 2022. gadā Latgalē turpinājās projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI Latgalē)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) realizācija. Kopā ar sadarbības partneriem no Latgales pašvaldībām tiek veidots pamats iekļaujošai sabiedrībai, kur bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes iestādēs, varēs augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kas dzīvo ģimenēs, varēs saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus savās pašvaldībās. Savukārt pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), atbilstoši savām iespējām, un ar speciālistu atbalstu, varēs izvēlēties dzīvot patstāvīgi un veiksmīgi iekļauties sabiedrībā.

DI projekta ietvaros apmaksātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu (SBSP) sniegšana līdz 2022. gada 31. decembrim kopskaitā tika nodrošināta astoņās Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās. Latgales deinstitucionalizācijas plāna ietvaros, paplašinot infrastruktūru un attiecīgi sniegto pakalpojumu skaitu reģionā, pārliecinoši pieauga arī pieprasījums pēc SBSP.

Latgales reģiona bērniem ar FT sniegtie pakalpojumi

No projekta ietvaros izvērtētajiem bērniem ar FT līdz 2022. gada beigām pakalpojumus kopumā saņēma 460 bērni (unikāls personas) un 190 bērnu likumiskie pārstāvji (unikālās personas). Jāatzīmē, ka lielākais pakalpojumus saņēmušo bērnu skaits ir Daugavpils valstspilsētā – 122, Rēzeknes valstspilsētā – 105, kā arī Balvu novadā – 54, Ludzas novadā – 50 un Augšdaugavas novadā – 48.

Izvērtējot pakalpojumus saņēmušo bērnu skaitu attiecībā pret kopējo pašvaldībās izvērtēto bērnu ar FT skaitu, novērojams, ka Daugavpils valstspilsētā pakalpojumus saņēmuši vairāk nekā 100% izvērtēto bērnu, tas ir skaidrojams ar to, ka sociālās aprūpes pakalpojumu var saņemt arī tie bērni, kuri nav izvērtēti DI projekta ietvaros, bet kuriem izsniegts VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību. Rēzeknes valstspilsētā pakalpojumus saņēmuši 90% bērnu, savukārt Augšdaugavas un Krāslavas novadā tie ir 80-90% bērnu. 50-70% izvērtēto bērnu saņēmuši pakalpojumus Ludzas un Rēzeknes novadā. Divās pašvaldībās, Balvu un Preiļu nov., pakalpojumus uzsākuši saņemt 48% izvērtēto bērnu.

Kopumā DI projekta ietvaros 394 bērni ir saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, 168 bērni saņēmuši sociālās aprūpes pakalpojumus, 111 bērni saņēmuši dienas aprūpes centra pakalpojums un 28 bērni saņēmuši “atelpas brīža” pakalpojumus. Līdzīgi kā iepriekš biežākie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bijuši: fizioterapija, ABA terapija (uzvedības analīze), reitterapija (terapija ar zirgu), kanisterapija (terapija ar suni) un multisensorā istaba.

Latgales reģiona pilngadīgām personām ar GRT sniegtie pakalpojumi

No DI projekta ietvaros Latgales reģionā izvērtētajām pilngadīgām personām ar GRT līdz 2022. gada beigām pakalpojumus kopumā saņēma 248 unikālās personas. Skaitliski lielākais pakalpojumus saņēmušo personu skaits ir Daugavpils valstspilsētā – 58, Augšdaugavas novadā –53, Ludzas novadā – 43, kā arī Rēzeknes valstspilsētā – 32 un Balvu novadā – 31.

Salīdzinot pakalpojumus saņēmušo personu skaitu attiecībā pret kopējo pašvaldībās izvērtēto pilngadīgo personu ar GRT skaitu, novērojams, ka Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā pakalpojumus saņēmuši 83% pieaugušo, savukārt Augšdaugavas novada pašvaldībā 79%. Divās pašvaldībās, Rēzeknes valstpilsētā un Ludzas nov., pakalpojumus saņēma vairāk nekā 60% no izvērtētajām personām. Preiļu un Balvu novadā pakalpojumus uzsākuši saņemt 40-50% pieaugušo. Krāslavas novadā pakalpojumus uzsākuši saņemt 38% no izvērtētajām personām, bet Rēzeknes novadā – 14%.

DI projekta ietvaros 2022. gadā kopumā 156 personas apmeklēja dienas aprūpes centrus, 97 personas izmantoja specializēto darbnīcu pakalpojumus, bet 106 personas saņēma speciālistu individuālās konsultācijas. 67 personas izmanto grupu dzīvokļus, 14 personas iesaistījušas atbalsta grupās, trīs personas saņem aprūpi mājās, bet divas personas ir izmantojušas “atelpas brīža” pakalpojumu.

Par DI projekta ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem kopumā salīdzinoši lielākās summas ir kompensētās Daugavpils un Rēzeknes valstspilsētai, ka arī Augšdaugavas, Ludzas un Balvu novada pašvaldībām.

ERAF ieguldījumi Latgales reģionā

Ar Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu tiek veidota arī sociālo pakalpojumu infrastruktūra DI plāna realizēšanai. Līdz 2022. gada decembrim personām ar GRT Latgalē ir izveidotas un darbojas 163 vietas Dienas aprūpes centros (DAC), 113 vietas specializēto darbnīcu pakalpojumu sniegšanai, ka arī 104 vietas grupu dzīvokļu pakalpojuma realizēšanai.

Jaunizveidotā infrastruktūra 2022. gadā:
Grupu dzīvokļi Daugavpils valstspilsētā, 18. novembra ielā 354V;
Grupu dzīvokļi Augšdaugavas novada Nīcgales pagastā, Skolas ielā 15;
Dienas aprūpes centrs Augšdaugavas nov. Skrudalienas pag., Miera ielā 12.

Bērniem ar FT Latgalē ir izveidotas un darbojas 74 vietas Dienas aprūpes centros (DAC) un 8 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centri (SRPC).

Jaunizveidotā infrastruktūra 2022. gadā:
Ģimenes māja “Pīlādzis” Daugavpils valstspilsētā, Komandanta ielā 3.

Bērniem, kas palikuši bez vecāku aprūpes, ar ERAF atbalstu arī tiek veidota sociālo pakalpojumu infrastruktūra DI plāna realizēšanai, šobrīd izveidoti Ģimeniskai videi pietuvināti pakalpojumi (ĢVPP) ar 28 vietām un Jauniešu māja ar 8 vietām.

Jaunizveidotā infrastruktūra 2022. gadā:
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Priedīte” Daugavpils valstspilsētā, Turaidas ielā 36.

Latgales reģiona DI projekta ietvaros rīkotie pasākumi 2022. gadā

Sadarbībā ar biedrību “Radošā KasTe” Preiļu novadā tika organizētas divas integrējošas diennakts nometnes “Piedzīvojumu vasara”:

Nemainīgi, arī 2022. gadā kopā ar sadarbības partneriem turpinājās iesāktais darbs, lai SBSP dzīvesvietā personām ar invaliditāti, bērniem un bērnu vecākiem kļūtu vēl pieejamāki. Lai pilnveidotu savas prasmes un zināšanas, 2022. gada nogalē tika īstenots pieredzes apmaiņas brauciens Latgales reģiona pašvaldību pārstāvjiem, sociālo pakalpojumu sniedzējiem uz Zemgales un Rīgas reģiona sociālo pakalpojumu sniegšanas vietām.

Savukārt tuvojoties gada nogalei, tika rīkots Zīmējumu konkurss “Ziemassvētku brīnums” bērniem, kuri apmeklē Dienas aprūpes centru Latgales plānošanas reģionā. Konkursam tika iesniegti 23 zīmējumi, savukārt par konkursa laureātu kļuva Māris no Ludzas, kura zīmējums rotāja “DI Latgalē” Ziemassvētku apsveikumu.

DI projekts tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un SBSP pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti, bērniem ar FT un viņu likumiskajiem pārstāvjiem. To no 2015. līdz 2023. gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām un valsts sociālās aprūpes centru “Latgale”.

Latvijā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību koordinē Labklājības ministrija, un to īsteno visā Latvijā – Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas plānošanas reģionos.

Informāciju sagatavoja: Projekta “DI Latgalē” sabiedrisko attiecību speciālists Dāvis Greļevskis, t.: 654 40862, e-pasts: davis.grelevskis@lpr.gov.lv


Latgales plānošanas reģions
“Deinstitucionalizācija Latgalē”
Latgales plānošanas reģiona vietne: @DILatgale
Facebook: @DILatgale
Youtube: @DILatgale
Tālr.: 654 40862