SMEPRO REG projektā tika veicināta uzņēmējdarbības vides uzlabošana Latgalē

2023. gada  nogalē noslēdzas projekts “Uzņēmējdarbības atbalsta vides attīstība reģionos” (akronīms SMEPRO REG), kas teju 9 mēnešu garumā koncentrējās uz SMEPRO (LV-RU-020) rezultātu kapitalizāciju un nostiprināšanu, lai veicinātu attīstību un sadarbību starp četru Latvijas reģionu uzņēmējdarbības atbalsta vidēm, piesaistītu investīcijas un attīstītu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) eksporta potenciālu.

Projekta mērķis bija veicināt reģiona uzņēmējdarbības vides attīstību pašvaldībās un sniegtu atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), projektā realizētas dažādas aktivitātes, kas ir ievērojams starta kapitāls turpmākai pilnveidei.

Latgales plānošanas reģions projekta ietvaros īstenoja šādas aktivitātes uzņēmējdarbības vides attīstībai:

  • piedalījās pieredzes apmaiņas pasākumos Zemgales, Vidzemes, Rīgas un Kurzemes reģionos;

 

  • organizēja pieredzes apmaiņas pasākumus Latgales plānošanas reģionā;
  • organizēja apmācības –  spēļu izspēli reģionos;
  • izstrādāja divus video sižetus par uzņēmējdarbības vidi Latgalē – kokapstrādes un tūrisma nozarēs;

 

  • iegādājās aprīkojumu projekta aktivitāšu īstenošanai un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai;
  • organizēti publicitātes pasākumi, kā arī projekta administrēšana un uzraudzība Latgales plānošanas reģionā.

Projekts SMEPRO REG tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros, un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības viedokli.

Plašāk par projektu: lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/smepro-reg/