Preiļu novads: Jaunas aktivitātes un jauni klienti sabiedrībā balstītos sociālajos pakalpojumos

Šī gada 14. jūnijā apritēs pieci gadi, kopš Preiļu novada Labklājības pārvalde savas pašvaldības iedzīvotājiem piedāvā saņemt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Dienas aprūpes centrā. Līdz tam Labklājības pārvaldes paspārnē darbojās Dienas centrs, kurš vairāk piedāvāja brīvā laika pavadīšanas iespējas. Iesaistoties Latgales plānošanas reģiona īstenotajā projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005, tika veikta pakalpojuma satura maiņa, akcentu liekot vairāk uz sociālo rehabilitāciju.

Piesaistot dažādus speciālistus, šo gadu laikā ir izdevies izveidot ļoti pieprasītu pakalpojumu. Ja sākotnēji maksimālais klientu skaits, ko plānojām piesaistīt bija astoņas pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, tad uz šo brīdi pakalpojumu saņem piecpadsmit projektā izvērtētas personas, divas neizvērtētas personas – pašvaldības iedzīvotāji, vienam klientam pakalpojumu pērk Gulbenes novada pašvaldība, kā arī drīzumā klientu pulkam pievienosies persona, kas pāries uz dzīvi sabiedrībā no institūcijas.

Veidojoties samērā raibam klientu pulkam, kur katram ir savas īpašās vajadzības, jomas, kas būtu jāpilnveido vai vismaz jāsaglabā šī brīža attīstības līmenī, tiek domāts arī par pakalpojuma satura papildināšanu. Tā nu jau otro mēnesi ar klientiem darbojas drāmas terapeite Inga Leone. Kā stāsta pati Inga, reizi nedēļā viņa ar klientiem strādā grupā, piedāvājot nodarbības, kas saistītas ar domāšanu, sevis sajušanu, līdzjušanu citiem, uzmanības pārslēgšanu un vadīšanu. Grupā jau ir savi rituāli – sākt nodarbību ar kustību, parādot, kā katrs šodien jūtas, demonstrējot arī savu tā brīža enerģijas līmeni ar norunu – cik grib, cik var un cik ir komfortabli. Grupas drāmas terapijas princips ir darboties “šeit un tagad”, tā kalpo kā mācīšanās instruments, lai iegūtu zināšanas, atmodinātu intereses, risinātu problēmas un mainītu attieksmes. Inga pamanījusi, ka grupas dalībnieki ļoti iesaistās viens otram palīgā, viens otru pieskata, un tas ir bezgala pozitīvi.

Vienas no aizraujošākajām aktivitātēm bijušas lomu spēles, kad klientiem vajadzējis iejusties kāda auga, dzīvnieka vai mehānisma lomā. Nodarbībās ar improvizāciju “Dzīvā automašīna” grupas dalībniekiem bija jāiejūtas kādas detaļas lomā, parādot, kur tā atrodas, kā tā kustas, kādas funkcijas veic. Bezgala pozitīvu emociju bija arī pēc nodarbības “Iedzīvinātā fotogrāfija”, kad kāds no grupas dalībniekiem izvēlas tēmu, kādu grib redzēt savā foto, un tai pieskaņoti satērpj pārējos dalībniekus. Klienti izrāda vairāk pozitīvu emociju, uzdrīkstas darīt to, ko agrāk nebija darījuši, ir rotaļāšanās prieks, spēja uzņemties vadību un sadarboties. Darbība notiek ar ķermeni un sajūtam ar to, lai dotu drošu pieredzi, stiprinātu un attīstītu pašpārliecību, pārvarētu bailes un dotu drošu pieredzi, kā apkārtējie reaģē un uz to. Ļautu saprast, saredzēt, sajust, kā paša domas, rīcība vai vēlmes izskatās citiem. Atrodot jaunu uzvedības veidu vecajā situācijā, klients drāmas terapijas sesijā lomu spēlēs mācās jaunus uzvedības veidus, atrodot un imitējot sev pieņemamāko. Būšana aktīvam un piedalīšanās sociālās aktivitātēs ietekmē  labklājību un dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Jaunas aktivitātes tiek piedāvātas arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – visus trīs vasaras mēnešus līdzās jau citiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem (reitterapija, ABA terapija, audiologopēds, ergoterapeits, fizioterapeits – gada pirmajos piecos mēnešos kopumā reģistrētas 638 apmeklētas nodarbības) būs pieejama arī kanisterapija. Pirmā tikšanās jau veiksmīgi aizvadīta, kad speciālisti novērtēja katra bērna iespējas, bet bērni iepazinās ar savu šīs vasaras “dakteri” – bezgala jauku dobermaņu meiteni.

Vairakkārt informēts, ka Preiļu novada bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem izstrādāts Individuālais atbalsta plāns,  un viņu likumiskie pārstāvji, kā arī pieaugušas personas ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojumus saņem bez maksas, jo atbalsts ar sociālo pakalpojumu dzīvesvietā sniegšanu saistīto izmaksu segšanai tiek nodrošināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumiem Latgales plānošanas reģiona īstenotajā projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005.

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
vadītāja vietniece administratīvi saimnieciskās darbības jautājumos
Anita Gāga