Preiļu novada pašvaldība 20.01.2023. ZOOM platformā rīko izsoli Preiļu pils pirmā stāva telpu daļai

Preiļu novada pašvaldība izsludina nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli Preiļu pils pirmā stāva telpu daļai.


Izsole tiek organizēta Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta Nr. 3.3.1. (SAM) aktivitātes “Preiļu pils 1. stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšana” ietvaros.

Nomas objekts: Preiļu parka pils 1. stāva telpu daļa 347,43 m2 platībā un 1/2 domājamā daļa no koplietošanas telpām ar kopējo platību 48,42 m2Raiņa bulvārī 30, Preiļos, Preiļu novadā, ēkas kadastra apzīmējums 76010050803001.

Izsoles solis – EUR 100,00. Līguma termiņš – 30 gadi.

Pieteikumi sūtāmi pa pastu vai iesniedzami klātienē slēgtā aploksnē, adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV – 5301  vai elektroniski parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi dome@preili.lv  no 2023. gada 6. janvāra līdz 2023. gada 19. janvārim. Uz aploksnes jānorāda: “Nekustamā īpašuma Raiņa bulvārī 30, Preiļos nomas tiesību izsolei” un izsoles pretendenta nosaukumu.

Izsole notiks attālinātā veidā 2023. gada 20. janvārī plkst. 10.00 ZOOM platformā.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 19. janvāra plkst. 12.00 jāsamaksā dalības maksa EUR 50,00 un izsoles nodrošinājums EUR 870,00 Preiļu novada pašvaldības norēķinu kontā Nr. LV08UNLA0026000130630, SEB banka ar atzīmi “Par dalību nekustamā īpašuma Raiņa bulvārī 30, Preiļos, nomas tiesību izsolē”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT (PDF), pieteikums ŠEIT (DOCX).

Nomas objektu var apskatīt dabā, iepriekš vienojoties par konkrēto apskates laiku.

Kontaktpersonas:

par izsoli: juriste Inta Klindžāne, mob. tālr.  29441916, e-pasta adrese: inta.klindzane@preili.lv

par objekta apskati: projekta vadītāja Ingūna Barkeviča, mob. tālr. 29285185, e-pasta adrese: inguna.barkevica@preili.lv.