Preiļos “Iedvesmas brokastīs” diskutē un dalās pieredzē

Sestdien, 16. decembra rītā uz “Iedvesmas brokastīm” Preiļu Kultūras centra mazajā zālē pulcējās Preiļu novada Iedzīvotāju konsultatīvo padomju pārstāvji. Tikšanās mērķis- pašām padomēm izrunāt savā starpā, kā uzsākts Iedzīvotāju konsultatīvo padomju darbs pagastos un Preiļu pilsētā, kādi ir neskaidrie jautājumi, kas kavē, kas palīdz, kas paveikts, kam jāpievērš uzmanība un kā pašvaldība var palīdzēt, kāda vide jārada, lai darbs padomēs attīstītos efektīvi un šī līdzdalība varētu pastāvēt.

Pasākumā piedalījās Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns, pasākuma atklāšanas vārdus teica priekšsēdētāja vietniece  Ineta Anspoka un biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsts centrs” koordinators Oskars Zuģickis.

Tikšanās laikā ar savu pieredzi dalījās Preiļu pilsētas,  Saunas, Aglonas, Sīļukalna, Rušonas, Aizkalnes, Pelēču  pagastu padomju priekšsēdētāji un pārstāvji. Iedzīvotāju konsultatīvajās padomēs ievēlēti dažādi cilvēki ar dažādu pieredzi un atšķirīgu skatījumu uz lietām, kas ir ļoti vērtīgi, jo tiek saskatītas lietas, kas dažkārt paliek nepamanītas. Lauku teritorijās pārsvarā tiek risināti saimnieciskie jautājumi- apgaismojums, ceļi, atkritumi, kultūras norises. Dažkārt, problēma tiek atrisināta bez pašvaldības palīdzības, iesaistot vietējos iedzīvotājus, dažkārt saskatītā problēma tiek  atrisināta laika periodā no plānotās sēdes darba kārtības jautājumu izsludināšanas līdz sēdes norisei.  Tie ir jautājumi, kuri neprasa lielus ieguldījumus, bet ir palikuši nepamanīti. Darbības sākuma posmā Iedzīvotāju konsultatīvās padomes uz sēdēm aicina pašvaldības dažādu jomu speciālistus, lai iegūtu informāciju un apzinātu esošo situāciju, kas būtu par pamatu jaunu priekšlikumu  un ideju iesniegšanai pašvaldībā. Pagastos tiek rīkotas jaunas akcijas, pasākumi, ko plāno ieviest kā tradīcijas, piemēram Saunas pagastā uzsākta video rullīšu veidošana par pagasta ļaudīm, ar kuriem pagasts lepojas.

Iedzīvotāju konsultatīvo padomju darbs ir pašā ceļa sākumā, jo tikai šī gada jūlijā tās izveidojās. Pasākumā laikā izskanēja doma, ka šādas tikšanās ar dalīšanos pieredzē ir jāorganizē regulāri, lai iedvesmotos no  kaimiņu labajiem darbiem un sasniegumiem, kopā  saskatītu un izanalizētu problēmas, kopā rastu risinājumus.

Šāds sabiedrības līdzdarbības rīks ir jaunums arī pašvaldībā, tādēļ arī pašvaldībai jāmācās pieņemt sabiedrības līdzdalību kopējai novada cilvēku un teritorijas attīstībai  un jājūt, kurā brīdī sniegt konsultatīvu vai vienkārši cilvēcīgu atbalstu visiem tiem aktīvajiem novada iedzīvotājiem, kuri ir piekrituši brīvprātīgi, ar savu iniciatīvu darboties, lai nodrošinātu vietējo kopienu iedzīvotāju interešu pārstāvību un pašvaldības teritorijas attīstību, veicinot iedzīvotāju savstarpējo sadarbību un saskaņotu rīcību kopējam labumam.

Pasākuma noslēgumā Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļas p.i. Ilona Indriksone uzsvēra, ka ir lietas, kas attīstās ļoti labi, bet ir lietas, pie kurām jāpiestrādā, lai izprastu visus mehānismus, kas veicinātu sabiedrības un pašvaldības sadarbību.

Sirsnīgs paldies Preiļu Mūzikas un mākslas skolas jaunajiem talantiem par svētku noskaņas radīšanu. Paldies kora klases jaunāko klašu ansamblim, Keitijai Patrīcijai Kokinai, Alisei Karpušenko un pedagoģēm Ilzei Valainei un Inesei Orinskai.

Paldies IK VIMO- Inesei un Valdasam – par gardajām brokastīm, kas tiešām iedvesmoja ne tikai ar garšu, bet arī  pārsteigumiem!

Pasākums notika Kultūras ministrijas un Dienvidlatgales NVO atbalsta centra noslēgtā “Līdzdarbības līgums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanas jomā Latgales reģionā” (Nr.: Nr.2.5-11-207) ietvaros sadarbībā ar Preiļu novada domi.