Plānošanas reģionu pārstāvji iepazīst labo praksi pie Zemgales reģiona uzņēmējiem

Lai veicinātu sadarbību starp Latvijas Plānošanas reģioniem, reģionu uzņēmējdarbības centriem mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas atbalsta pasākumu īstenošanā, SMEPRO REG pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros tiek īstenots projekts “Uzņēmējdarbības atbalsta vides attīstība reģionos” SMEPRO REG, LVIII-056. No 31.05.2023. līdz 02.06.2023. Latvijas plānošanas reģionu uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti iepazinās ar uzņēmējdarbības atbalsta vidi Zemgalē, kā arī apmeklēja dažus no lielākajiem uzņēmējiem Bauskas, Dobeles un Jelgavas novados.

Šādu pieredzes apmaiņu mērķis ir veicināt un stiprināt sadarbību starp Latvijas  reģionu uzņēmējiem un uzņēmējdarbības atbalsta centru speciālistiem, kā arī apgūt labās prakses piemērus un uzņēmējdarbības vidi četrās nozarēs – pārtikas ražošanā, lauksaimniecībā, tūrismā un kokapstrādē, ko caurvij sociālās, zaļās ekonomikas un digitālās dimensijas. Vasaras izskaņā, plānots arī pieredzes apmaiņas brauciens Latgales reģionā, uzmanību pievēršot kokapstrādes un tūrisma jomām.

Pirmais pasākums tika rīkots šī gada Jūnijā Zemgales plānošanas reģiona un Zemgales Uzņēmējdarbības centrā, kur tā vadītāja Mairita Pauliņa iepazīstināja ar centra darbību un tā aktivitātēm. Savukārt, minētā projekta vadītāja Ieva Zeiferte informēja darba grupu par projekta uzsākšanas aktualitātēm un veicamajiem pasākumiem.

Tāpat projekta dalībnieki apmeklēja Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centru (PIUAC), kur tā vadītāja Monta Mantrova iepazīstināja ar iestādes mērķiem, uzdevumiem un sniegto atbalstu uzņēmējiem. Dobeles PIUAC telpās atrodas arī koprades tehnoloģiju telpa “Open Lab”. Šeit reģiona uzņēmējiem un citiem interesentiem ir iespēja attīstīt savas idejas, radīt jaunus produktu prototipus, izmantojot telpā esošās iekārtas – printerus, ploterus, lāzeriekārtas, termopreses un citas ierīces.

Apmeklējot agrofirmu “Tērvete”, kas ir pazīstama kā viena no lielākajām piena lopkopības nozarēm,  tās valdes priekšsēdētājs Dainis Domnieks un piena lopkopības nozares vadītājs Andris Krastiņš, un Enerģētikas nozares vadītājs Andris Ramons ļoti izsmeļoši informēja reģionu pārstāvjus piena lopkopības, par enerģētikas un zaļā kursa jautājumiem. Šobrīd viens no agrofirmas mērķiem ir, lai visa tajā izmantotā enerģija tiktu iegūta no atjaunojamiem enerģētiskajiem resursiem – to, ko paši saražotu, paši arī izmantotu, izveidojot iekšējo pašpatēriņa tīklu.

Otrajā vizīšu dienā projekta dalībniekiem bija iespēja iepazinās ar Latvijas Valsts mežu dabas parku Tērvetē, kur projektu vadītājs Normunds Namnieks (darba pieredze parkā jau 35 gadi un mūža ieguldījums tā attīstībā) iepazīstināja ar parka attīstību, riskiem, iespējām, izaicinājumiem un nākotnes vīzijām. Parkā paredzēts attīstīt un pilnveidot plašu tematisku parka daļu – Kurbada zemi, kas būs atšķirīga un īpaši piemērota no Sprīdīša pasaules izaugušajiem jauniešiem.

Savukārt, Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolā direktores vietniece izglītības jomā Valija Barkovska iepazīstināja ar izglītības programmām restaurācijā, būvdarbos un citām, kā arī nepieciešamību tās aktīvāk sasaistīt ar prakses iespējām uzņēmumos un projektos pieejamo finansējumu pils restaurācijai un speciālistiem.

Sekoja viesošanās kultūrtelpā “Mežotnes baznīca” un Mežotnes pilskalna atjaunotajā kompleksā, kur īstenoti digitāli risinājumi tūrismā – virtuālie zemgaļi Madis un Zīle, viņi pieejami digitālajā lietotnē SAN. Mežotnes pilskalna parks arī ir papildinātās ar realitātes virtuālajiem zemgaļiem Madi un Zīli (skat. attēlus).

Apmeklējot SIA “Uzvara lauks”, projekta dalībnieki uzzināja par graudu un sēklas materiāla audzētāju iespējām un izaicinājumiem – valdes priekšsēdētāja vietnieks Agris Mustermanis dalījās ar stāstījumu, par to, kur atklājis lauksaimnieka darba dažādību, kas nepieciešams plūstošam darbam – piemēram, sava DUS uzturēšana, kaltes darbības nodrošināšana, ekoloģijas jautājumu risināšana. Turklāt, uzņēmums iegulda arī tūrisma nozares attīstībā – 2017. gada atpūtas kompleksā “Miķelis” tika atvērta jauna un mūsdienīga viesnīca, nākamie gadi veltīti arī apkārtnes uzlabošanai un labiekārtošanai.

Ieva Zeiferte norādīja, ka jau pats pasākuma organizēšanas process lika paskatīties uz Zemgales reģionu ar partneru acīm: “Mēģinājām saskatīt un parādīt raksturojošāko, iedvesmot un iedvesmoties no lielajiem uzņēmumiem, kā arī iegūt papildu impulsu, ka mēs varam un ka Latvija var! Uzņēmējdarbība pārtikas pārstrādē un lauksamniecībā var būt liela, konkurētspējīga, moderna, digitāla, zaļa un arī sociāla, ko arī vēlējāmies parādīt reģionu speciālistiem.”

Katrs no Latvijas reģioniem atšķiras ar savu identitāti, ģeogrāfisko vidi, etnogrāfiju un raksturu. Pieredzes apmaiņas vizīte Zemgales reģionā citu reģionu uzņēmējdarbības speciālistiem ir devusi redzējumu par Zemgales reģiona identitāti – lauksaimniecība, augkopība, tūrisms, zaļā domāšana, digitāli risinājumi, speciālistu sagatavošana, uzņēmējdarbības atbalsts un cilvēkresursu saglabāšana.

Milzīgu paldies Zemgales reģiona projekta vadītājai Ievai Zeifertei izsaka Latgales plānošanas reģiona projekta dalībnieki par ieguldīto darbu pieredzes apmaiņas vizītes organizēšanā, iespēju apmeklēt Zemgales reģiona uzņēmumus un tikties ar to vadītājiem, kuri ar visu sirdi un dvēseli ir par sava novada attīstību un darba vietu saglabāšanu, jaunu speciālistu apmācību un iesaisti, iedzīvotāju noturēšanu savā dzimtajā reģionā!

Projekts “Uzņēmējdarbības atbalsta vides attīstība reģionos” SMEPRO REG (Nr.LVIII-056) tiek īstenots Pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020. gadam. Projekta kopējais finansējums ir 183 456,87 EUR, Eiropas Savienības līdzfinansējums ir 165 111,18 EUR.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības viedokli.