Pieejams ES fondu finansējums publiskās ārtelpas attīstībai

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi Eiropas Savienības (ES) fondu projektu atlasi pašvaldībām un to iestādēm, tostarp pašvaldību kapitālsabiedrībām, par publiskās ārtelpas attīstīšanu pilsētu funkcionālajās teritorijās. Šim mērķim pieejami vairāk nekā 23,6 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF).

Pasākuma mērķis ir publiskās ārtelpas attīstīšana pilsētu funkcionālajās teritorijās, uzlabojot dzīves vides kvalitāti un palielinot sabiedrības drošību.

Publiskā ārtelpa šo noteikumu izpratnē ir sabiedrībai brīvi pieejamas teritorijas un telpas, ko veido bulvāri, laukumi, publisku ēku pagalmi, pasāžas, krastmalas, promenādes, parki, mežaparki, skvēri, publiskie ūdeņi un citas vietas, kas nodotas publiskai lietošanai.

Plānots, ka projektā iekļauj darbības, kas ietver investīcijas publiskās ārtelpas attīstībai, piemēram, teritorijas labiekārtošanu, elektroenerģijas, ūdenssaimniecības un siltumapgādes pieslēgumu ierīkošanu un to saistītās jaudas palielināšanu, dziļurbuma ierīkošanu dzeramā ūdens padeves nodrošināšanai, ja pieslēgšanās centralizētajai ūdensapgādes sistēmai nav iespējama u.c.

Projektu iesniegumus atklātā konkursā CFLA pieņem no š.g. 25. jūlija līdz š.g. 1. decembrim. Informācija par projektu atlasi, t.sk. atlases nolikums un veidlapas, pieejamas CFLA mājaslapā.

ERAF atbalsts projekta īstenošanai paredzēts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība” ietvaros.

Avots: www.cfla.gov.lv/lv/jaunums/pieejams-es-fondu-finansejums-publiskas-artelpas-attistibai