Pabeigti būvdarbi ražošanas objektā Krāslavas ielā 1, Ludzā

Šā gada 15.jūnijā pabeigti būvdarbi bijušās Ludzas Linu fabrikas teritorijā, Ludzā, Krāslavas ielā 1. Pasākumā Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs un domes priekšsēdētāja 1.vietniece Ināra Silicka pateicās visiem, kas iesaistījās šī vērienīgā projekta realizācijā. SIA «Ošukalns celtniecība» projektu vadītāja Inga Rubene novēlēja Ludzas novada pašvaldībai turpināt realizēt tādus projektus, kas ir vērsti uz vides sakārtošanu un uzņēmējdarbības attīstību, lai ieguvēji būtu gan vietējie, gan Latgales reģiona iedzīvotāji, gan uzņēmēji.

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darba vietu radīšanu Ludzas novadā, projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsētā”, Nr.5.6.2.0/20/I/016 ietvaros bijušās Ludzas Linu fabrikas teritorijā, Ludzā, Krāslavas ielā 1 ir izbūvēts ražošanas komplekss 2,8 ha platībā. Tika izbūvētas divas ražošanas ēkas, trīs noliktavas, katlumāja un betonētas pamatnes kaltēm, administratīvai ēkai, krautnēm, uzstādīti administartīvie konteineri. Minētais komplekss piemērots kokapstrādes nozares vajadzībām.

IMG_8179

2022. gada 25. februārī, pēc tam, kad Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību izsoles komisija rīkoja objekta nomas tiesību mutisko izsoli ar augšpejošu soli un Ludzas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē Ludzas novada dome nolēma apstiprināt rūpnieciskās ražošanas būvju un zemes vienības daļas nomas tiesību izsoles rezultātus, Ludzas novada pašvaldība parakstīja nomas līgumu ar uzņēmumu SIA “Ludza wood” uz 30 gadiem. Uzņēmums saimniecisko darbību – kurināmās koksnes produktu ražošanu – ražotnes teritorijā plāno uzsākt pēc būvdarbu pabeigšanas objektā un iekārtu un tehnoloģisko līniju uzstādīšanas. Atbilstoši noslēgtajam līgumam un projekta nosacījumiem, uzņēmumam SIA “Ludza wood” objektā ir jāizveido 52 jaunas darba vietas un jāveic privāto investīciju piesaiste vismaz 2 773 350 EUR apmērā.

linu fabrikas terit
Attēlā: Bijušā Ludzas Linu fabrikas teritorija
Katlu mājas izbūves darbi, 2022.g. decembris, (foto A. Žagars)
Attēlā: Katlu mājas izbūves darbi 2022.gada decembrī | Foto: A.Žagars
Projekta kopējās izmaksas ir 4 167 874,95 EUR, projekta attiecināmās izmaksas 2 834 311,12 EUR, t.sk. ERAF finansējums – 2 096 032.47 EUR, valsts budžeta dotācija – 108 096.96 EUR, Ludzas novada pašvaldības finansējums 252 226.25 EUR, privātās attiecināmās izmaksas – 377 955.44 EUR, privātās neattiecināmās izmaksas 1 333 563.83 EUR, publiskās neattiecināmās izmaksas 99 913.24 EUR. Ārpusprojekta izmaksas – 259 992.03 EUR.
Noslēgts nekustamā īpašuma nomas līgums par ražošanas kompleksa Krāslavas ielā 1, Ludzā iznomāšanu
Attēlā: Ražošanas komplekss Krāslavas ielā 1, Ludzā 2022.gada martā
Turpinās būvdarbi ražošanas kompleksa izbūvē Krāslavas ielā 1, Ludzā
Attēlā: Ražošanas komplekss Krāslavas ielā 1, Ludzā 2023.gada martā | Foto: J.Dukaļska

Darbs pie jaunās ēkas būvniecības uzsākts 2021.gada rudenī, pēc tam, kad tika noslēgts līgums starp Ludzas novada pašvaldību un būvniecības uzņēmumu SIA “Ošukalns celtniecība”. Būvuzraudzību veica SIA “P.M.G.”, autoruzraudzību – SIA “Vides projektu studija”.

2020. gada 21. augustā starp Ludzas novada pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsētā” (Nr. 5.6.2.0/20/I/016) īstenošanu. Projekta mērķis ir nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu, reģenerējot degradēto teritoriju un sakārtojot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru Ludzas pilsētā. Projekta īstenošana nodrošinās piemērotu teritoriju ar sakārtotu infrastruktūru pieejamību komercdarbības attīstībai, kas veicinās jaunu komersantu piesaisti un jaunu darba vietu radīšanu Ludzas novadā.

Projekts tika īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 2. kārtas ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.