No 2022./2023. studiju gada uz sociālo stipendiju “Studētgods” varēs pretendēt gan 1., gan 2. kursa studenti!

Sākot ar 2021./2022. studiju gadu studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri imatrikulēti 1. semestrī, sāka piešķirt sociālo stipendiju “Studētgods“, kas noteikta 160 eiro apmērā 10 mēnešus gadā. Katrā nākamajā studiju gadā stipendijas saņēmējiem pievienojas nākamajā kursā studējošie – tātad, no 2022./2023. studiju gada stipendijai var pieteikties gan 1., gan 2. kursa studenti. No 2022.gada septembra “Studētgods” saņēmēju lokam pievienojas divas jaunas studējošo grupas – bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie jaunieši un personas ar I vai II invaliditātes grupu.

Uz stipendiju var pretendēt ikviens students, kas imatrikulēts 1.kursā koledžas un bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē gan valsts, gan privātajās augstskolās un koledžās vai atjaunojās studijām 2022.gada rudens semestrī pēc studiju pārtraukuma koledžas un bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē. Tāpat stipendijai var pieteikties 2.kursā studējošie – gan tie, kuri stipendiju jau saņēma 1. kursā, gan tie, kas iepriekš nesaņēma centralizēto eksāmenu vai zemas vidējās semestra atzīmes dēļ.

  • no daudzbērnu ģimenēm;
  • bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie jaunieši;
  • ar I. un II. grupas invaliditāti.

Stipendijas piešķiršanai izvirzīti vairāki nosacījumi. Tā, centralizēto eksāmenu rezultātiem matemātikā jābūt ne zemākiem par 30%, bet latviešu valodā ne zemākiem par 40%. Savukārt studiju laikā vidējai svērtajai atzīmei jābūt 6 un augstāk, studentam jābūt sekmīgam un bez akadēmiskiem parādiem. Kritēriji tiek pārskatīti reizi semestrī.

Nākamā pieteikšanās stipendijai līdz 2023. gada 20. februārim!

Pieteikties stipendijai “Studētgods” var, izmantojot Latvija.lv pakalpojumu.

Pirms pieteikšanās pakalpojumā “Mani dati VIIS” var pārbaudīt, vai augstskola studentu ir imatrikulējusi.  Sistēma automātiski pārbauda atbilstību nosacījumiem – koledžas un bakalaura līmeņa studijas, pirmais kurss, pilna laika klātiene, līdz 25 gadu vecumam ieskaitot. Pretendēt uz stipendiju var, ja studējošais ir no daudzbērnu ģimenes.