Galvenie Latgales uzņēmējdarbības centra darbības rezultāti 2021. gadā

 • Sniegtas konsultācijas klātienē un ar e-pasta starpniecību uzņēmumiem saistībā ar uzņēmējdarbības attīstību, pārstrukturēšanu, dažādošanu,  par uzņēmējdarbības atbalsta iespējām – 248.
 • Sniegtas konsultācijas potenciāliem investoriem ražošanas un pakalpojumu attīstībai nepieciešamās infrastruktūras atrašanai un attīstībai – 10.
 • Pamatinformācijas nodrošināšana topošajiem un esošajiem uzņēmējiem par uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām un to pakalpojumu pieejamību reģionā – pastāvīgi.
 • Lai informētu par sniegtajiem pakalpojumiem, sniegtu aktuālu informāciju par uzņēmējdarbības jautājumiem, ka arī veidotu sakarus ar potenciālajiem ārvalstu partneriem, 2021.gadā organizēta dalība Inovāciju izstādē GITEX un izstādē EXPO2020, AAE, un Latvijas gadatirgos.
 • Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumi nesaraujami saistīti arī ar esošā stāvokļa nepārtrauktu monitoringu, tā veikšanai arī 2021.gadā tika aktualizēti katras pašvaldības uzņēmējdarbības vides pārskati (21), bet 4. ceturksnī tie tika atkārtoti aktualizēti 9 pašvaldību griezumā (pēc teritoriālās reformas), kā arī aktualizēta informācija par reģiona institūciju un pašvaldību atbalsta pasākumiem, nodrošināta dalība citu uzņēmējus apvienojušu organizāciju (NVO) organizētos pasākumos, diskusijās.
 • Nozīmīgs informatīvs atbalsts reģionā uzņēmējiem tiek sniegts caur Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru (KAC) darbību, līdz ar to arī 2021.gadā tika organizēti 11 pašvaldību KAC apmeklējumi, lai klātienē centra speciālistiem sniegtu informāciju par LUC darbību, pieejamiem pakalpojumiem, aktualitātēm centra darbībā.
 • Latgales uzņēmējdarbības centrs kopš 2014.gada organizē konkursu ”Latgales reģiona uzņēmēju gada balva”, godinot labākos Latgales uzņēmumus. Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Latgales plānošanas reģiona uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Latgalē. Konkurss veicina arī Latgales plānošanas reģiona uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Latgalē.
 1. gada konkursā uzņēmēji tika vērtēti 7 nominācijās – Gada amatnieks/mājražotājs, Gada jaunais tūrisma pakalpojuma sniedzējs, Sociāli atbildīgs uzņēmums, Gada inovācija, Gada jaunais komersants, Gada uzņēmīgākais remigrants Latgalē. Kopumā konkursam tika izvirzīti 66 pretendenti un svinīgajā tiešsaistes pasākumā “Latgales diena” 04. novembrī (Rēzekne, vēstniecība “Gors”) tika apbalvoti 7 nomināciju uzvarētāji
 • Kopš 2013.gada, iniciatīvas “LUC biznesa mēnesis” ietvaros, reģiona skolu pēdējo klašu audzēkņiem tiek rīkoti pasākumi, lai neformālā atmosfērā kliedētu  mītus un skaidrotu patiesību par uzņēmējdarbību. Pasākumu cikla moto ir – Īsteno savu sapni par biznesu.

Šogad pasākums notika tiešsaistē, 130 jauniešiem no visām Latgales reģiona pašvaldībām bija iespēja uzzināt, kas bizness un uzņēmējdarbība, uzdot interesējošos jautājumus, kā arī pašiem, veicot praktiskus uzdevumus, iejusties uzņēmēju lomā un gūt praktisku pieredzi.

 • LUC aktīvi piedalās arī citu institūciju organizētos semināros un konferencēs, kur sniedz prezentācijas un informāciju par LUC sniegtajiem pakalpojumiem, uzņēmējdarbības aktualitātēm un pieejamo atbalstu. 2021.gadā – dalība 8 pasākumos.
 • LUC organizē izglītojošus pasākumus pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem jomās, kas saistītas ar investoru piesaisti, atbalsta pasākumiem uzņēmējdarbībai, citu reģionu/valstu pieredzi šajā jomā. 2021.gadā tika organizēti 3 pasākumi.
 • LUC darbinieki līdzdarbojas 2014.–2020.gada un 2021. – 2027.gada plānošanas perioda ES struktūrfondu, pārrobežu sadarbības programmu, Lauku attīstības programmas plānošanas un ieviešanas Uzraudzības komisijās, apakškomisijās.
 • Sadarbībā ar LPS 2021. gada jūnijā-jūlijā LUC aktīvi darbojās pie būvniecības jomas regulējuma pilnveides un ir panākts kompromiss Vispārējos būvnoteikumos diferencētai pieejai vides prasībām jaunos un rekonstruējamos objektos atkarībā no komersanta lieluma.
 • LUC nodrošina ESPON nacionālā kontaktpunkta darbību.
 • Nodrošināts informatīvais atbalsts LUC sniegtajiem pakalpojumiem –  interneta vietņu www.lpr.gov.lv  un www.investlatgale.lv informācijas regulāra aktualizēšana, LUC kontu izveide un uzturēšana sociālajos tīklos – LUC Twitter, Facebook un Instagram konti, kā arī regulāra preses relīžu, ziņu lapu sagatavošana un izsūtīšana.

Ar Norvēģijas finanšu instrumenta projekta atbalstu un sadarbībā ar VARAM un LUC 2014.gada 16.jūnijā tika atklāta Latgales reģiona pārstāvniecība Rīgā. Pārstāvniecība darbojas kā daudzprofila centrs un tas ir ieguvis savu noteiktu atpazīstamību Latgales reģiona uzņēmēju un pašvaldību vidū. Pārstāvniecība funkcionē gan kā informācijas komunikācijas kanāls, gan paralēli tiek piedāvātas tikšanās telpas Latgales uzņēmēju komunikācijai ar investoriem un sadarbības partneriem.

Latgales reģiona pārstāvniecībā tiek prezentēti aktuālie investīciju projekti, Latgales vietējo uzņēmēju un amatnieku produkcija, kā arī nodrošinātas konferenču telpas Latgales uzņēmēju komunikācijai ar investoriem un sadarbības partneriem. Ņemot vērā tūrisma nozīmi reģionālās attīstības veicināšanā ārpus Rīgas, pārstāvniecībā prezentētas arī tūrisma un atpūtas iespējas Latgalē.

Latgales pārstāvniecības izveidošana un līdzšinējā darbība pierādīja tās nepieciešamību kā noteikta veida praktisku atbalsta centru galvaspilsētā privātajiem uzņēmējiem un investoriem. Vēl kāds nozīmīgs faktors – Latgales pārstāvniecība nodrošināja saskarsmes vietu starp Latgales reģiona pašvaldībām un NVO pārstāvjiem no vienas puses un Saeimas deputātiem, ministrijām un valsts institūcijām.

Latgales pārstāvniecība deva iespēju veicināt diskusiju par atbalsta veidiem un programmām cilvēkresursu attīstībā un piesaistē, par infrastruktūras ilgtermiņa attīstības pasākumiem, kā arī citām darbībām, kas varētu veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē.

Tāpat 2021.gadā tika izsludināts projektu konkurss Latgales uzņēmējiem “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”, kur LUC uzņēmās vadošās nodaļas darbu atbalsta pasākuma ieviešanā. Pieteikšanās grantu konkursa finansējumam bija noteikta līdz septembra beigām. No 16 pretendentiem, kas iesniedza savas idejas, līgumus par projekta īstenošanu ir plānots slēgt ar 10 pretendentiem, kas pārstāv tādas jomas kā tūrisms, kokapstrāde, IT pakalpojumu nozare, kā arī ēdināšanas un medicīnas pakalpjumu nozari. Saņemot līdzfinansējumu līdz 55%, t.i. līdz pat 10 000 EUR, uzņēmēju pienākums būs veidot jaunus vai uzlabot jau esošos pakalpojumus, kā arī radīt vismaz vienu jaunu darba vietu. 2022.gadā plānots izsludināt arī konkursa otro kārtu.