Bioloģiskie produkti bērnu ēdienkartē – iespējams jau drīz

No š.g.  27. februāra līdz 1. martam Daugavpilī tikās Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.–2027. gadam projekta Bioloģiskā pārtika skolu maltītēs (projekta akronīms: “BSR Food Coalition”) dalībvalstu partneri un pārstāvji no pašvaldībām, skolām, bioloģiskie lauksaimnieki, pavāri, tika pārstāvēta organizācija “Zaļā brīvība”, kā arī projekts StratKit (Helsinki, Somija). Seminārā piedalījās dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas un Somijas.

Tikšanās mērķis – atskaitīties par līdz šim paveikto, kā arī formulēt uzdevumus projekta nākamajam posmam.

Agroresursu un ekonomikas institūta pētījums (2021.g.) liecina, ka Latvijā tikai 3% bioloģiski sertificētu uzņēmumu pārdod produkciju publiskajos iepirkumos, tostarp skolu ēdināšanas iepirkumos. Šāda līdzīga situācija pastāv arī kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā. Tāpēc projekta ietvaros tiks mērķtiecīgi veidoti atbalsta pasākumi gan vietējiem ražotājiem,  gan zaļā publiskā iepirkuma veicējiem, t.i. pašvaldībām.

Semināra dalībnieki plaši izklāstīja esošo situāciju savā valstī un reģionos, kādi šķēršļi un izaicinājumi ir jāpārvar. Galvenais fokuss ir vērsts uz to, kā celt pašvaldību iepirkumu speciālistu kapacitāti zaļā publiskā iepirkuma organizēšanā, paplašinot vietējo ražotāju iespēju piedalīties pašvaldību organizētajos pārtikas iepirkumos (regulāra sadarbība ar vietējām izglītības iestādēm un ražotājiem, preču dalījums daļās, kādas ir piegādes īpatnības, skolu iespējas/vecāku iesaiste finansējuma nodrošināšanā u.tml.).

Plašas diskusijas izraisīja arī jautājums, kas skar ēdienu gatavošanas aprīkojumu un arī attiecīgo darbinieku kompetenci, lai spētu realizēt projektā iecerēto – veselīgu maltīšu nodrošināšanu skolās. Partneriem un ekspertiem tika organizētas kopīgas darba grupas, kurās dalībniekiem neformālā gaisotnē bija iespēja apmainīties ar pieredzi, rast risinājumus dažādām situācijām, ģenerēt idejas, kā ieviest bioloģisko pārtiku skolu sistēmā un pārrunāt citus aktuālus jautājumus, kas skar turpmāko projekta darbību. Tajā skaitā tika apzinātas problēmas, kuras liedz to paveikt maksimāli efektīvi, piemēram, radās ierosinājums veikt izmaiņas likumdošanā. 5 mēnešu laikā ir paveikts apjomīgs darbs, turpinot virzīties secīgi uz nākamajiem projekta īstenošanas posmiem, un nešaubīgi tiks sasniegts lielisks rezultāts.

Projekta partneri ir vienisprātis – skolu ēdināšanā ir jāiekļauj bioloģiskā produkcija, daudzveidojot ēdienkarti ar kvalitatīviem vietējo mājražotāju produktiem. Ir jāveic arī apjomīgs sabiedrības izglītošanas un skaidrojošais darbs par veselīga uztura paradumu veicināšanu, organizējot pasākumus skolās un plaši  informējot auditoriju sociālajos tīklos. Arī ēdinātājiem paredzēti dažādi semināri un meistarklases, kas ļaus veicināt starpinstitucionālu sadarbību, celt skolu ēdināšanas tīklu kvalitāti. Ir svarīgi projekta ietvaros izstrādāt pamatprincipus skolu ēdināšanas pilotprojektu izveidei katrā partnerreģionā.

“Mums jāsāk ar vienu labu piemēru, skolu vai universitāti, kurā varam integrēt bioloģisko pārtiku. Izskatīt to kā nākotnes perspektīvu. Viss ir iespējams un ar visu partneru palīdzību mums tas izdosies”, tā kolēģe no asociācijas “Klaipeda Region” (LT).

Viesiem bija iespēja arī apmeklēt Daugavpils Inovāciju centru, kas ir uz kompetenču pieeju balstīta izglītojoša iestāde. Tieši šajā centrā izvietotas divas Latgales plānošanas reģiona projekta ”Pure Water” interaktīvās multimediālās ekspozīcijas “Ūdens ceļojums” un “Mazie ūdens iemītnieki”.

Projekta partneriem tika piedāvāts degustēt Latgales mājražotāju produkciju, to vidū:

  1. Līvānu ķoploks
  2. Obelisk Farm
  3. Aglonas maizes muzejs
  4. z/s Juri
  5. Griksi
  6. SIA Safira L
  7. KUUP kafija

Izsakām pateicību ikvienam mājražotājam, kurš aktīvi iesaistījās un atbalstīja šo ideju. Latgales plānošanas reģions sagatavoja izdrukātas pastkartes ar mājražotāju produkciju, kuras ikviens partneris, kā mīļu sveicienu no Latgales, varēja aizsūtīt tepat no Daugavpils uz mājām, vai arī paņemt līdzi kā piemiņu.

“Pirmais projekta posms, kad pētījām pašreizējo situāciju bioloģiskās pārtikas izmantošanas skolu maltītēs jomā, ir noslēdzies. Un ir laiks iet tālāk – radīt strukturētu, pārbaudāmu un izmērāmu priekšlikumu situācijas uzlabošanai, kura efektivitāti un dzīvotspēju varam pārbaudīt, īstenojot projekta pilotu. Kā Latgales plānošanas reģiona pārstāve šajā projektā jūtu lepnumu par to, ka skolu, pašvaldību, ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju un bioloģisko lauksaimnieku pārstāvji no Latgales tik aktīvi piedalījās diskusijā, sniedza vērtīgus priekšlikumus un izteica vēlmi arī turpmāk aktīvi piedalīties gan pilota izstrādē, gan arī tā ieviešanā. Bioloģiskās pārtikas īpatsvara palielināšanai skolu maltītēs tieši no vietējiem ražotājiem, maziem un vidējiem lauksaimniekiem ir ne tikai rūpes par mūsu bērnu veselību, bet arī nozīmīgs instruments reģiona ekonomikas stiprināšanai un izaugsmes veicināšanai”, Latgales plānošanas reģiona, Latgales uzņēmējdarbības centra komercdarbības speciāliste Rita Ivanova.

Dažas atsauksmes no semināra dalībniekiem:

Aicinām sekot līdzi informācijai projekta oficiālajā mājas lapā www.lpr.gov.lv un sociālā medija Facebook lapā Latgales plānošanas reģions

Projekta partneri: Asociācija “Klaipeda Region” (LT), Sustainable Gastro (LT), Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Lietuvā (LT), Latgales plānošanas reģions (LV), Kurzemes plānošanas reģions (LV), Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā (LV), Tartu apriņķa pašvaldību apvienība (EE), Veru novada attīstības centrs (EE)

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021. – 2027.gadam mērķis ir ar transnacionālās sadarbības palīdzību praksē īstenot inovatīvus, uz ūdens ekonomiju vērstus un klimata neitrālus risinājumus, nodrošinot ieguvumu visiem Baltijas jūras reģiona pilsoņiem. Programmas mājas lapa www.interreg.lv/lv. Oficiālā ES mājas lapa: www.europa.eu.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Papildus informācija: Rita Ivanova, Latgales plānošanas reģiona, Latgales uzņēmējdarbības centra komercdarbības speciāliste, e-pasts: rita.ivanova@lpr.gov.lv, tālr. 64624300

Plašāk par projektu: lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/bsr-food-coalition/

Seminārs tiek organizēts ar Interreg Baltic Sea Region programmas atbalstu #bsrfoodcoalition projekta ietvaros!