Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa pieteikšanos

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa pieteikšanās 17. kārtu ar kopējo publisko finansējumu 215299,15 EUR. Projektu konkurss tiek izsludināts SVVA Stratēģijas mērķa “Attīstīta daudznozaru uzņēmējdarbība” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībās:

“Uzņēmējdarbības uzsākšana” – piešķirtais finansējums 100000,00 EUR. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam līdz 100000,00 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā, infrastruktūras izveidei ir vismaz 70 procentu no projekta attiecināmo izmaksu summas; pārējiem projektiem līdz 50000,00 EUR. Maksimālā atbalsta intensitāte: līdz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas; līdz 50 %, ja pretendents ir biedrība vai nodibinājums.

“Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” – piešķirtais finansējums 115299,15 EUR. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam līdz 100000,00 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā, infrastruktūras izveidei ir vismaz 70 procentu no projekta attiecināmo izmaksu summas; pārējiem projektiem līdz 50000,00 EUR. Maksimālā atbalsta intensitāte: līdz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas, ja pretendenta apgrozījums nepārsniedz 70000,00 EUR pēdējā noslēgtā gadā vai kopprojektam; līdz 50 %, ja pretendenta apgrozījums pārsniedz 70000,00 EUR pēdējā noslēgtā gadā vai pretendents ir biedrība vai nodibinājums.

Pieteikumu iesniegumu pieņemšanas termiņš kārtai ir no 2023.gada 12.septembra līdz 2023.gada 12.oktobrim. Lauku atbalsta dienesta (LAD) www.lad.gov.lv Elektroniskās pieteikšanās sistēmā eps.lad.gov.lv/login.

Atbalstam var pieteikties fiziska vai juridiska persona, kas vēlas attīstīt uzņēmējdarbību Rēzeknes novadā. ELFLA finansējumu var saņemt būvniecībai,  pamatlīdzekļu iegādei, produkta vai pakalpojuma izveidei un attīstīšanai un atpazīstamības veicināšanai.

Projektu īstenošanas termiņš: 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet nepārsniedzot 2025.gada 1.septembri – ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana;

1 gads no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu – pārējiem projektiem.

Plašāka informācija biedrībā “Rēzeknes novada partnerība”, Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē, kā arī mājas lapā: www.rezeknespartneriba.lv, sadaļā LEADER/ projektu konkurss un Saistošie dokumenti.

Aicinām par savas idejas atbilstību konsultēties, sazinoties ar Stratēģijas administratīvo vadītāju Inetu Elksni (tālr.: 26363497, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv).

SLUDINĀJUMS

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS METODIKA

PAŠNOVĒRTĒJUMA VEIDLAPA