Apsver iespēju atgriezties Latvijā? Dod ziņu par sevi!

PAPS ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un plānošanas reģionu īstenotais projekts “Reģionālais remigrācijas koordinators”, kas tiek īstenots, pamatojoties uz VARAM un plānošanas reģionu Diasporas likumā noteikto kompetenci, kā arī saskaņā ar 2019. gadā Valdības rīcības plānā noteiktajiem uzdevumiem, kas paredz palīdzēt atgriezties tautiešiem Latvijā.
Lai uzsāktu mērķtiecīgu darbu remigrācijas veicināšanai, 2018. gadā VARAM ir izveidojusi piecu reģionālo remigrācijas koordinatoru tīklu, nodrošinot vienu reģionālo koordinatoru katrā plānošanas reģionā. Koordinatori palīdz aizbraukušajiem atgriezties mājās, bet pašvaldībām – atgūt savus iedzīvotājus. Ikvienam interesentam ir iespēja bez maksas saņemt reģionālā koordinatora konsultāciju par sev aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar atgriešanos Latvijā konkrētā reģionā.
Koordinatoru galvenais uzdevums ir sagatavot personalizētu informācijas piedāvājumu atbilstoši potenciālā remigranta interesēm, kā arī palīdzēt atgriezties Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes, iesaistīties vietējā sabiedrībā un darba tirgū. Kādu informāciju koordinators var piedāvāt? Par:
– pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem,
– uzņēmējdarbības un nodarbinātības iespējām,
– dzīvesvietu piedāvājumiem,
– citiem valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem.
Koordinators vienlaikus ir atbalsta persona, kas palīdz ārvalstīs esošajiem tautiešiem attālināti izvērtēt priekšrocības pārdomātam lēmumam, kā arī sagatavoties, lai veiksmīgi atgrieztos Latvijā. Katram remigrantam ir individuālas vajadzības un apstākļi, kas jāņem vērā, tādējādi saziņas gaitā tiek apzināti visi interesējošie jautājumi, uz kuriem koordinators Latvijā palīdz rast atbildes, nepieciešamības gadījumā sadarbojoties arī ar pašvaldības un valsts iestādēm.
Latgalē remigrācijas koordinatora pienākumus veic Astrīda Leščinska, e-pasts: astrida.lescinska@lpr.gov.lv, tālrunis +371 20349136.
PAPS nosaukums ir saīsinājums pilotprojekta moto – “Palīdzam atgriezties pašu sētā”. Vizuālā identitāte veidota, balstoties uz tradicionālajām latviešu zīmēm, kur Akas un Saules zīme apvienojumā simbolizē mājas, kas sauc atpakaļ. Simbols vienlaikus ir arī tuvi un tāli ceļi, kas krustojas, bet pa vidu tiem ir mājas, kurās atgriezties.

Anketa atrodama šeit: www.paps.lv