Ziemeļlatgales partnerība izsludina konkursu “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

Biedrība “Ziemeļlatgales partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 11.kārtu  (21.07.2022.-21.08.2022.) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” (turpmāk tekstā- MK Noteikumi Nr.590).

Stratēģija

Rīcības plāns

Pašnovērtējums par projekta atbilstību