Valdība precizē atbalstu remigrējušo bērnu izglītībai

Valdība 2022. gada 11. janvārī precizēja izglītības iestāžu uzņemšanas kārtības nosacījumus un atbalsta sniegšanu remigrantiem, informē Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM).

Lai diagnosticētu bērna mācīšanās vajadzības un plānotu turpmāko izglītības procesu, noteikts, ka izglītojamā mācību snieguma vērtēšanas komisija nosaka viņa valodu prasmes līmeni un apgūtā mācību satura līmeni. Ņemot vērā komisijas ieteikumus, bērnam tiek noteikts atbalsts viena līdz divu mācību gada laikā mācību priekšmetu “Latviešu valoda” vai “Literatūra”, vai “Latviešu valoda un literatūra” apguvei un valsts valodas prasmes pilnveidei citos mācību priekšmetos.

VIIS dati liecina, ka 2019./2020.mācību gadā vispārējās izglītības programmas ir apguvis 101 reemigrants, tajā skaitā 16 bērni ir apguvuši pirmsskolas izglītības programmu un 85 izglītojamie – vispārējās izglītības programmu.

Līdz ar šīm izmaiņām, valdība precizējusi arī izglītības iestāžu uzņemšanas kārtības nosacījumus bāreņiem, bērniem ar īpašam vajadzībām un bērniem, kuri izglītību apgūst ģimenē.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” pieejams MK tīmekļvietnē.

Informācijas avots: Izglītības un zinātnes ministrija