Valdība piešķir 310 000 eiro programmas “NVO darbība Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam” turpināšanai

Lai nodrošinātu Ukrainas civiliedzīvotājiem atbalstu sniedzošo Latvijas nevalstisko organizāciju (NVO) darbības nepārtrauktību – brīvprātīgā darba veicēju piesaistīšanu un informācijas apmaiņas nodrošināšanu, brīvprātīgo darba koordinēšanu, informatīvo resursu uzturēšanu un to attīstību, ziedojumu piesaistes nodrošināšanu u.c. aktivitātes, kas veicina atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā – Ministru kabinets pēc Kultūras un Iekšlietu ministriju iniciatīvas šodien lēma no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt vēl 310 000 eiro.

Projektu īstenošana atbalsta programmā tiks uzsākta tūdaļ pēc lēmuma pieņemšanas par finansējuma piešķiršanu. Projektu pieteikumu iesniegšanai tiks noteikts 2 nedēļu termiņš pēc konkursa sludinājuma publicēšanas datuma.

Projektu īstenotāji – NVO – viena projekta ietvaros varēs pretendēt uz finansējumu līdz 30 000 eiro apmērā. Konkursa ietvaros attiecināmas būs šādas izmaksas:

  • personāla atlīdzība un ar to saistītās nodokļu izmaksas (t.sk. uzņēmējdarbības riska valsts nodeva), ievērojot nosacījumu, ka tās nepārsniedz atbilstošas kvalifikācijas un profila personāla vidējās atlīdzības izmaksas valstī;
  • darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
  • materiālu iegāde, kas ir nepieciešama atbalstāmo darbības virzienu īstenošanai;
  • darbinieku un/vai brīvprātīgo veselības apdrošināšana;
  • telpu nomas un komunālo maksājumu izmaksas;
  • sakaru pakalpojumu izmaksas;
  • kancelejas preču iegādes izmaksas;
  • grāmatvedības pakalpojumu izmaksas u.c.

Projektā ietverto aktivitāšu īstenošanas termiņš noteikts no š.g. 15. jūlija līdz 31. decembrim; visas aktivitātes ir īstenojamas Latvijā.

Projektu īstenotājiem plānoto aktivitāšu veikšanai tiks izmaksāts avanss 100% apmērā atbilstoši konkursa nolikuma nosacījumiem.

Programmu “NVO darbība Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam” kā līdz šim administrēs Sabiedrības integrācijas fonds (SIF). No piešķirtā finansējuma 300 000 eiro paredzēti programmas projektu īstenošanai, savukārt 10 000 eiro – programmas administrēšanai.