UAP Latgale piedalās Vidzemes inovāciju nedēļas konferencē par daudzpusīgās simbiozes iespējām

Latgales plānošanas reģiona Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” (akronīms: UAP Latgale) komanda 2022. gada 24.februārī piedalījās kolēģu – Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes uzņēmējdarbības centra  organizētajā konferencē “Simbioze: risinājums resursspiedīgos apstākļos”, kas tika rīkota Vidzemes inovāciju nedēļas ietvaros un aicināja ieskatīsimies simbiozes nozīmē attīstības un inovētspējas veicināšanā.

Ik gadu Vidzemes inovāciju nedēļai tiek izvēlēts kāds tematiskais uzsvars, un šogad izraudzīta simbiozes jeb simbiotisko attiecību tēma kā virziens, kurā attīstās gan sabiedrība, gan ekonomika. Resursu pieejamība ir būtisks nosacījums inovācijai un izaugsmei, bet mūsdienās aizvien vairāk pieredzam resursu nepietiekamību, tāpēc pieejamie resursi jāapsaimnieko gudri un tālredzīgi.  Resursi šajā kontekstā ir ne tikai materiālie resursi un izejvielas, bet arī informācijas, datu, enerģijas, tehnoloģiskie, finanšu un cilvēkresursi.

Latgales plānošanas reģiona projekta UAP Latgale eksperti, piedaloties konferencē, atzīst, ka simbiozes principu piemērošana varētu būt viens no veidiem, kā sasniegt Eiropas zaļā kursa mērķus par modernu, resursu ziņā efektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku. Dalība pasākumā projekta pārstāvjiem bija kā kā svaigs rakurss, no kura aplūkot sadarbības un resursu aprites aspektu, kā arī aizdomāties par neierastākām attīstības un jaunu produktu radīšanas iespējām, ielūkojoties simbiozes principu piemērošanā ražošanā, biznesā, izglītībā, kopienās un kultūrā.

Konferencē uzaicinātie eksperti stāstīja par industriālo simbiozi, kas ļauj pilnīgāk izmantot vietējo resursu potenciālu,  par zināšanu apmaiņu starp izglītības un biznesa sektoru, par faktoriem,  kas liek kopienas locekļiem sadarboties un pašiem kļūt par savas dzīves uzlabotājiem un radītājiem, kā arī par kultūras procesu fundamentālo lomu inovāciju un ilgtspējīgas attīstības kontekstos. Konferencē Vidzemes plānošanas reģiona sadarbības projekta ietvaros tika prezentēts arī Norvēģijas Våler pašvaldības industriālās simbiozes piemērs.

 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītais projekts ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros. Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!
#EEANorwayGrantsLatvia, #EEANorwayGrants

Informācija:  uap.latgale@lpr.gov.lv, tālr. +371 29957750.