Tīklošanās un inovācijas ir svarīgi aspekti ceļā uz zaļo transformāciju Latgales uzņēmumos

Ir noslēdzies INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekts “Zaļā transformācija! Rīcībpolitikas rīks reģionālai plānošanai Baltijas jūras reģionā” (GRETA), kas ir projekta “Viedās specializācijas mācīšanās starp reģioniem” (LARS) turpinājums. Projekta GRETA konsorciju veido partneri no Latvijas, Lietuvas, Zviedrijas un Somijas. Latviju šajā projektā pārstāv Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), un Latgales reģions ir izvēlēts kā mērķa teritorija zaļajai transformācijai. Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) piedalījās projektā kā viena no ieinteresētajām pusēm, aktīvi iesaistoties projekta aktivitātēs un sniedzot savu viedokli fokusgrupās.

Projekta ietvaros tika organizēta apaļā galda diskusija, kur visas ieinteresētās puses, kas iesaistītas zaļajā transformācijā Latgales reģionā, apsprieda iespējas un galvenos izaicinājumus, ar kuriem nākas sastapties uzņēmumiem zaļās transformācijas procesā. LUC uzsvēra, ka zaļā transformācija nenotiks automātiski, jo Latgales reģiona uzņēmumiem ir ierobežotas finanšu iespējas, tāpēc ir vajadzīgs papildus atbalsts. Diskusijas laikā eksperti nāca pie secinājuma, ka ir nepieciešami stimuli, kas palīdzēs uzņēmumiem ātrāk pāriet uz zaļo kursu.

Ir divi aspekti, kuriem ir jāpievērš uzmanība zaļās transformācijas procesā – tīklošana un inovācijas. Tīklošana var iekļaut sevī kooperācijas pasākumus, klasteru veidošanu, sadarbības projektus un zināšanu platformas, kur var apmainīties ar informāciju un idejām. Universitātes un zinātniskās institūcijas Latgalē strādā ar atsevišķiem uzņēmumiem uz līguma pamata, piedalās starptautiskajos projektos. Tomēr augstskolas norāda, ka ir diezgan grūti pārliecināt uzņēmumus iesaistīties pētniecisko projektu īstenošanā.

Lai stimulētu tīklošanos, LUC organizē seminārus, ekspertu vizītes uzņēmumos un sniedz konsultācijas uzņēmējiem, arī pašvaldības iesaista uzņēmumus infrastruktūras attīstības projektos. Bet tas ne vienmēr strādā efektīvi, un Latgales reģionā joprojām trūkst vienota tīkla, kas savestu kopā galvenās ieinteresētas puses, tāpēc ir nepieciešams papildu atbalsts tīklošanas aktivitātēm reģionā.

Fokusgrupu sapulcē tika piedāvāts tīkla veidošanas pilotprojekts, kur tiktu iesaistīti speciālo ekonomisko zonu uzņēmumi ar zinātniskajām institūcijām, uzņēmumus pārstāvošām asociācijām, kā arī publiskajām institūcijām, kas ir atbildīgas par zaļo transformāciju. SEZ uzņēmumi ir vieglāk sasniedzami, jo tie jau izmanto noteiktas priekšrocības un nodokļu atvieglojumus. Un pilotprojekts ir nākamais solis veiksmīgai kooperācijai starp visām pusēm, kuru mērķis ir zaļais kurss.

Vēl viens aspekts, kas ir svarīgs zaļās transformācijas procesā, ir inovācijas. Izanalizējot nozares, pārstāvētas Latgales reģionā, tika secināts, ka mehāniskā inženierija un metālapstrāde ir nozares ar augstu enerģijas patēriņu un kopumā veido zemas pievienotās vērtības produkciju. Ieinteresētās puses vienprātīgi atzina, ka inovācijas ir visefektīvākais risinājums, lai uzlabotu šo rādītāju.

Šobrīd VARAM izstrādā jaunu atbalsta aktivitāti vietējām pašvaldībām un plānošanas reģioniem inovāciju ieviešanai. Pateicoties tai, pašvaldības kļūs par inovāciju lietotājām un pasūtītājām un veicinās inovāciju attīstību.