Semināri “Excel iespējas precīzai, ātrai uzdevumu izpildei un datu apstrādei”

2022.gada 12. un 13.februārī interesenti tiek aicināti piedalīties seminārā klātienē ” Excel iespējas precīzai, ātrai uzdevumu izpildei un datu apstrādei”, kas tiek rīkots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”, Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007, ietvaros.

Mērķis: Iedrošināt uzņēmējus savā ikdienā biežāk pielietot digitālos rīkus ( Excel) , kas atvieglo ikdienas darba organizēšanu un izpildi. Kā arī izprast kuros gadījumos tos pielietot un iemācīt ar tiem pareizi rīkoties. 

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji. Vienā grupā vidēji 20 dalībnieki. 

Ko uzņēmējs iegūs: dažāda satura informāciju- gan tehnisku, gan paskaidrojošu, lai iepazīstinātu ar populārajiem digitālajiem rīkiem, kas atvieglo ikdienu. Vērtīgs seminārs, lai beidzot modernizētu savu ikdienas organizatorisko saimniekošanu digitālajā vidē, kas atvieglos dzīvi ne tikai pašiem uzņēmējiem, bet arī visām citām iesaistītajām pusēm. Lēni un pamatīgi apskatīsim, ko šie digitālie rīki piedāvā un kā pielietot galvenās funkcijas.

Lektors: Artis Krists Mednis

Norises vietas: 

  • 12.02.2022, Rēzekne, Zaļā sala
  • 13.02.2022, Rēzekne, Zaļā sala

E-pasts:  latgales.uznemejs@gmail.com

Semināra darba kārtība 12.02.2022.

Sestdien, 12. februārī sākums plkst. 10.00.

9.30 – 10.00Dalībnieku ierašanās, QR kodu pārbaude.

Norises vietā var ierasties jau 30 minūtes pirms sākuma, lai uzstādītu savu datoru un lai pārliecinātos, ka viss strādā.

10.00 – 12.00– Datu sakārtošana pirms darba sākšanas (datu tipi, veiksmīgs izkārtojums, datu attīrīšana)
– Datu noformēšana un darbības ar tiem (tabulu funkcionalitāte, nosacījumformatēšana, rakurstabulas)
– Noderīgas formulas ikdienas uzdevumiem
– Dažādi “triki” ātrākam un veiksmīgākam darbam.
12.00 – 13.00            Pārtraukums 
13.00 – 15.00– Diagrammas
– Pasta sapludināšana jeb automatizēta individuālo e-pasta ziņojumu izsūtīšana

– Dalībnieku pieteikuma anketās izvirzītie jautājumi
– Dažādi citi interesējošie jautājumi

Semināra darba kārtība 13.02.2022.

Svētdien, 13. februārī sākums plkst. 9.30

9.00 – 9.30Dalībnieku ierašanās, QR kodu pārbaude.

Norises vietā var ierasties jau 30 minūtes pirms sākuma, lai uzstādītu savu datoru un lai pārliecinātos, ka viss strādā.

9.30 – 11.30– Datu sakārtošana pirms darba sākšanas (datu tipi, veiksmīgs izkārtojums, datu attīrīšana)
– Datu noformēšana un darbības ar tiem (tabulu funkcionalitāte, nosacījumformatēšana, rakurstabulas)
– Noderīgas formulas ikdienas uzdevumiem
– Dažādi “triki” ātrākam un veiksmīgākam darbam.
11.30 – 12.30       Pārtraukums 
12.30 – 14.30– Diagrammas
– Pasta sapludināšana jeb automatizēta individuālo e-pasta ziņojumu izsūtīšana

– Dalībnieku pieteikuma anketās izvirzītie jautājumi
– Dažādi citi interesējošie jautājumi

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu.  

ej.uz/pieteiksanasExcel. Seminārs ir bez maksas.

Vairāk informācijas savā partnerībā: 

Ludzas rajona partnerība – koordinatore Sandra Palma, ludzaspartneriba@inbox.lv;

Rēzeknes rajona kopienu partnerība – izpilddirektore Ineta Elksne, ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv

Preiļu rajona partnerība – valdes locekle Valija Vaivode, preilupartneriba@inbox.lv;

Ziemeļlatgales partnerība– stratēģijas administratīvā vadītāja Ieva Leišavniece, ieva.leisavniece@yandex.com;

Krāslavas rajona partnerība -stratēģijas administratīvā vadītāja Zane Ločmele, kraslavaspartneriba@inbox.lv

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi” – koordinatore Inga Krekele, inga.krekele@gmail.com

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un apmācot uzņēmējus darbam ar tūristiem. Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, tas ir ilgtermiņa ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts – Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības stratēģija – būs viens no pamatiem, ko vietējās rīcību grupas iekļaus savās Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijās, tādējādi paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā plānošanas periodā.  Projekta ietveros plānots organizēt apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 19 novadu teritorijas (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes).