Projekta “UAP Latgale” ietvaros sekmīgi noslēgušies semināri uzņēmējiem un pašvaldību pārstāvjiem

Pulcējot kopumā ap 90 interesentiem, Latgales plānošanas reģions EEZ grantu projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” (akronīms: UAP Latgale) ietvaros 2022.gada maijā īstenoja 4 seminārus Latgales reģiona uzņēmējiem, to pārstāvjiem, topošajiem uzņēmējiem, pašvaldību speciālistiem un konsultantiem, kā arī izglītības darbiniekiem un jaunatnes lietu speciālistiem ar mērķi stiprināt zināšanas par uzņēmējdarbības aktuālajiem jautājumiem. 

Lai veicinātu biznesa attīstību vietējā mērogā un ārvalstīs, kā arī sekmētu pašvaldību darbinieku kapacitāti un to iespējas sniegt konsultatīvu atbalstu par konkurētspējīgas uzņēmējdarbības izveidi, semināru ietvaros tika sniegta aktuālākā informāciju un zināšanas tādās jomās kā uzņēmumu grāmatvedība ES fondu projektu īstenošanā, viedo ciemu pieeja uzņēmuma attīstībā, sociālo tīklu satura veidošana knifi un paņēmieni, kā arī dalībnieki tika iepazīstināti ar tādu aktuālu tēmu kā ilgtspēja un tās ietekme atbildīga biznesa veidošanā.

Semināri tika organizēti kā savdabīga pieredzes apmaiņas un tīklošanās platforma – dalībniekiem bija iespēja gan diskutēt, gan uzdot tieši viņus interesējošus jautājumus semināra lektoriem.

Piedāvājam video un īsu foto ieskatu katrā no semināriem:

12.05. semināra “Uzņēmumu grāmatvedība ES fondu projektu īstenošanā” prezentācija un video*:

*Semināra norises laikā notiekošais grupu darbs video ieraksta skatāmības dēļ netiek ierakstīts.

Apskatāmās tēmas:

 • Grāmatvedības uzskaiti regulējošā normatīvā bāze;
 • ES finansējumu veidi un to uzskaites un darba organizācijas pamatprincipi;
 • Nodokļu uzskaite, izmaksu un ieņēmumu atzīšana un atspoguļošana grāmatvedībā;
 • Pamatlīdzekļu iegāde, uzskaite un nolietojuma aprēķināšana;
 • Projekta naudas plūsmas, budžeta plānošana un kontroles procedūras;
 • ES finansējuma atspoguļošana gada pārskatā.

 

17.05. semināra Viedo ciemu pieeja mazo un vidējo uzņēmumu attīstībā prezentācija un video*:

*Semināra norises laikā notiekošais grupu darbs video ieraksta skatāmības dēļ netiek ierakstīts.

Apskatāmās tēmas:

 • Viedie ciemi Eiropas izpratnē;
 • Kā kļūt par viedo ciemu?;
 • Digitālās tehnoloģijas viedo ciemu veidošanā
 • Kopienas līdzdalība.

 

Semināra “Sociālo tīklu satura veidošana uzņēmējdarbības attīstīšanā” prezentācija

Apskatāmās tēmas:

 • Sociālo tīklu dažādība un to pielietošana uzņēmējdarbībā;
 • Uzņēmuma misijas, vīzijas un vērības, kā pamats komunikācijai, mērķa auditorijas noteikšana;
 • Satura veidošana, fotogrāfiju rediģēšana, dažādi digitālie rīki satura veidošanai;
 • Uzņēmuma tēla regulārie pasākumi, mārketinga komunikācijas plāns un budžets.

 

19.05. semināra Ilgtspēja – atbildīga biznesa izvēle prezentācija un video:

Apskatāmās tēmas:

 • Atbildīga biznesa definīcija;
 • Uzņēmuma vērtības ilgtermiņa pieejā;
 • Izejvielu izsekojamība;
 • Atbildīga biznesa vēstnešu programma;
 • Vides ietekme uzņēmuma attīstībā.
Semināri Latgales reģiona uzņēmējiem un pašvaldību speciālistiem tika organizēti tiešsaistē Zoom platformā sadarbībā ar SIA “Magnetica Professional”. Visiem semināra dalībniekiem bija iespēja saņemt lektora parakstītus apliecinājumus par dalību seminārā 3 h apjomā. Semināru ieraksts un lektoru prezentācijas ir publiski pieejamas LPR interneta vietnē, projekta UAP Latgale sadaļā “Informatīvie materiāli“, kā arī LPR youtube kontā: www.youtube.com/user/LatgalesRegions.

Semināri tika rīkoti Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros.
Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!
#EEANorwayGrantsLatvia

Papildus informāciju iespējams iegūt, sazinoties:  uap.latgale@lpr.gov.lv vai zvanot: +371 26467137.