Sekmīgi aizvadīta UAP Latgale Vadības komitejas sēde

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” (akronīms: UAP Latgale) ietvaros 2022.gada 26.aprīlī notika projekta Vadības komitejas sēde. 

Jau otro reizi 2022.gada ietvaros projekta UAP Latgale pārstāvji tikās Vadības komitejas sēdē, lai apspriestu aktuālākos ar projekta īstenošanu saistītos jautājumus. Šoreiz Vadības komitejas sēde bija nozīmīga ar to, ka Latgales plānošanas reģiona (LPR) projekta UAP Latgale pārstāvjiem bija iespēja uzņemt un tikties klātienē ar projekta partneriem – Norvēģijas Karalistes Agderes reģionālā līmeņa pašvaldības pārstāvjiem: Lars Holmer Hoven, Agderes pašvaldības Starptautiskās sadarbības konsultantu un Tharald Lundvall, Jauniešu uzņēmējdarbības konsultantu no sadarbības partneru – Junior Achievement Norvēģija – organizācijas.  Minētie eksperti bija ieradušies 3 dienu vizītē Latvijā, lai kopā ar Uzraudzības komitejas dalībniekiem apmeklētu projekta aktivitāšu norises vietas Rīgā, Rēzeknē un Daugavpilī, piedalītos sanāksmēs un apspriestu nozīmīgus ar projekta ieviešanu saistītus jautājumus, uzsverot Norvēģu partneru nozīmīgumu interešu izglītības programmas uzņēmējdarbības jomā izstrādē.

Kā jau ziņots iepriekš, reģiona konkurētspējas un nodarbinātības veicināšanas nolūkā projekta ietvaros tiks ieviests Latgales reģionam specifisks risinājums –  izstrādāta interešu izglītības programmas uzņēmējdarbības jomā. Uzņēmējdarbības izglītības stiprināšana bērnu un jauniešu vidū pozitīvi ietekmēs uzņēmējdarbības vides dinamiku reģiona ekonomikā. Programmas tiks izstrādātas 4 vecuma grupām: pirmsskolas vecuma bērniem, 1.-4. klases vecuma bērniem, 5.-9. klases vecuma bērniem un 10.-12.klases jauniešiem. Norvēģijas partneru galvenais fokuss tiks vērsts uz programmas izstrādi 10.-12. klases jauniešiem.

Sanāksmes darba kārtībā tika iekļauti jautājumi par projektā UAP Latgale iekļautajām aktivitātēm un to īstenošanas progresu 2022.gada 1.ceturksnī, kā arī uzklausot projekta Vadības komitejas dalībnieku izklāstus par galvenajām plānotajām projekta aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem līdz 2022.gada beigām.

Projekta Vadības komitejas sēdē Latgales plānošanas reģionu pārstāvēja Latgales plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja Iveta Maļina – Tabūne, LPR Attīstības un projektu ieviešanas nodaļas vadītāja Ingrīda Bernāne. Savukārt projekta UAP Latgale vadītāja Sarmīte Teivāne, kura iepazīstināja klātesošos ar galvenajām projekta aktualitātēm.

Projekta sadarbības partneri no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kurus šoreiz pārstāvēja Reģionālo atbalsta instrumentu nodaļas vadītāja Dace Ziediņa, pastāstīja par VARAM projekta ietvaros paredzēto aktivitāšu ieviešanas progresu, kā arī informēja par reģiona sociālekonomiskās attīstības potenciāla izvērtējuma un rekomendāciju izstrādes norises plānu nākotnes atbalsta instrumentiem teritoriju sociālekonomiskās attīstības veicināšanai speciālajās ekonomiskajās zonās Latgalē.

Paredzēts, ka Latgales plānošanas reģiona īstenotā EEZ grantu projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” Vadības komiteja uzraudzīs projekta aktivitāšu ieviešanas progresu un novērtēs projekta īstenošanas rezultātus. Projekta Vadības komitejas sanāksmes tiks organizētas kopumā 5 reizes projekta īstenošanas gaitā vai arī biežāk pēc nepieciešamības.

Informācijai:
EEZ granti ir Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ieguldījumu zaļā, konkurētspējīgā un iekļaujošā Eiropā. Ir divi galvenie mērķi: samazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropā un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un 15 ES valstīm Centrālajā Eiropā, Dienvideiropā un Baltijā.
Trīs donorvalstis cieši sadarbojas ar ES, pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ). Donorvalstis no 1994. līdz 2014. gadam ir piešķīrušas atbalstu 3,3 miljardu eiro apmērā. Laikposmā no 2014. līdz 2021. gadam EEZ grantu atbalsts sasniegs 1,55 miljardus eiro.
Plašāka informācija par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstīto projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” pieejama: lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/uap-latgale/#.YV4cFppBxPY
Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

Papildus informācija:
uap.latgale@lpr.gov.lv
Tālr. +371 29957750
www.facebook.com/UAPLatgale
www.lpr.gov.lv
#EEANorwayGrantsLatvia