Rikavā īstenots projekts jauniešu atbalstam

Uzņēmums SIA “Liesmas”, kas reģistrēts Rēzeknes novada Rikavas pagastā, Rikavā, no 2021. gada 1. februāra līdz 2022. gada 31. janvārim īstenoja projektu „Uz priekšu – kopā!”. Tas bija darba projekts programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros, kas sniedza iespēju gūt darba pieredzi jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Projekta mērķis bija sniegt jauniešiem, kuriem ir mazāk iespēju, atbalstu un darba iespējas, palīdzot viņiem uzlabot savas prasmes un pieredzi, tādējādi veicinot viņu nodarbinātību un sekmīgu pāreju uz darba tirgu.

 SIA “Liesmas” ir sociāli atbildīgs uzņēmums. Īstenojot šo projektu, tika veicināta uzņēmuma profesionālā attīstība, kā arī šī iespēja ļāva turpmāk iesaistīties solidaritātes aktivitātēs, un tika iegūta pieredze projektu īstenošanā. Nozīmīga loma bija arī projekta mentoram. Kopā ar jauniešiem viņš veica dažādus uzdevumus projekta īstenošanas ietvaros, kas veicināja jauniešu jaunu iemaņu un zināšanu iegūšanu.

Projekts sniedza, Rikavas pagasta jauniešiem vienreizēju iespēju iegūt pieredzi un iesaistīties darba tirgū, vienlaikus risinot svarīgas sabiedrības problēmas. Jaunieši radīja pozitīvu piemēru citiem jauniešiem.

Projekta laikā iegūtās zināšanas palīdzēja jauniešiem uzlabot savas prasmes un pieredzi, tādējādi veicinot viņu nodarbinātību. Aktivitātes uzlaboja viņu prasmes un kompetences personīgajai, ar izglītības ieguvi saistītajai, sociālajai, pilsoniskajai, kultūras un profesionālajai attīstībai.

Eiropas Savienības pamatā ir solidaritāte — kopēja vērtība, kas ir pārliecinoši jūtama visā Eiropas sabiedrībā. Eiropas Solidaritātes korpuss apvieno jauniešus, lai veidotu iekļaujošāku sabiedrību, kas atbalsta neaizsargātos cilvēkus un reaģē uz sabiedrības un humānās palīdzības problēmām. Tas sniedz iedvesmojošu un pārliecinošu pieredzi jauniešiem, kuri vēlas palīdzēt, mācīties un attīstīties, un nodrošina vienotu kontaktpunktu piekļuvei šādām solidaritātes aktivitātēm visā Eiropas Savienībā un ārpus tās.

Eiropas Solidaritātes programmas konkrētais mērķis ir nodrošināt jauniešiem, arī tiem, kuriem ir mazāk iespēju, viegli pieejamas iespējas iesaistīties solidaritātes aktivitātēs, kas sekmē pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā gan Savienībā, gan ārpus tās, vienlaikus uzlabojot un pienācīgi atzīstot viņu kompetences, kā arī sekmējot viņu kā aktīvu pilsoņu pastāvīgu iesaistīšanos.

Pateicoties Eiropas Solidaritātes korpusa atbalstam, Rēzeknes novada Rikavas pagasta jaunieši guva iespēju piedalīties projektā un gūt pieredzi.

Projekts „Uz priekšu – kopā!” tika finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.