Rēzeknes novadā sekmīgi tiek sakārtota vidi degradējošā teritorija

Turpinot mērķtiecīgi uzsākto darbu pie pašvaldības īpašumā esošo degradēto teritoriju sakopšanas Rēzeknes novadā, arī 2022. gadā īpaša uzmanība ir pievērsta teritorijas attīrīšanai. Teritorijās tiek likvidētas arī sabrukušas ēkas, kas apdraud cilvēku dzīvības vai degradē vidi un bojā apkārtesošo lauku vai ciemu vides ainavu, tāpat tiek izvesti atkritumi, lai teritorijas padarītu viegli kopjamas.

Apvienību pārvaldēs esošajiem pagastiem savas teritorijas ietvaros ir jānodrošina  ēku un būvju uzturēšanu, ievērojot ciemu vides un lauku vides ainavas uzturēšanas prasības, kas paredz to uzturēšanu tādā tehniskajā un vizuālajā kārtībā, kas nedegradē vidi un nebojā apkārtesošo lauku vai ciemu vides ainavu, neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu un kultūrvēsturisko vērtību kopuma radīto noskaņu.

Viens no veidiem kā rast finansējumu, lai sakoptu teritoriju ir, piesaistot Rēzeknes novada pašvaldības Vides Aizsardzības fonda līdzekļus, piedaloties projektu konkursā.   2021.gadā izsludinātajā Vides Aizsardzības fonda projektu konkursa kopējais izlietotais finansējums bija  183 000 EUR, bet 2022.gadā izsludinātajā konkursā projektu kopējā summa sastāda  326 000 EUR.

2021. gadā degradēto ēku demontāža un degradēto teritoriju sakopšana:

Kaunatas apvienības pārvaldē:

 1. Degradētās teritorijas (bijusī sovhoza ferma) sakārtošana Mākoņkalna pagasta Rukmoņos, izmaksas – 24 877 EUR.
 2. Degradētās teritorijas (bijušais sovhoza šķūnis) sakārtošana Stoļerovas pagastā, izmaksas – 7 375 EUR.

Dricānu apvienības pārvaldē:

 1. Divu fermu drupu un bijušās klēts “Vecā klēts” demontāža Gaigalavas pagastā, izmaksas –230419 EUR.
 2. Degradēto teritoriju sakopšana un vides stāvokļa uzlabošana Strūžānu pagastā, Miera iela 16., Strūžāni, izmaksas – 17 998 EUR.

Maltas apvienības pārvaldē:

 1. Ēkas Ezera ielā 34, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads demontāža un teritorijas sakopšana, izmaksas  – 29 672 EUR.
 2. Degradētās teritorijas sakopšana Balbišu sādžā, Ozolaines pagasts, izmaksas –1815 EUR.

Nautrēnu apvienības pārvaldē:

 1. Degradēto teritoriju sakopšana Audriņu pagastā, izmaksas – 5913 EUR.
 2. Degradētās vides atjaunošana un teritorijas sakopšana Verēmu pagasta teritorijā. Izmaksas 6514 EUR.
 3. Degradētās vides sakopšana Ilzeskalna pagasta teritorijā, izmaksas – 4015 EUR.
 4. Vecās katlu mājas skursteņa demontāža Bērzgales pagastā, izmaksas – 5193 EUR.

2022. gadā paredzētās aktivitātes degradēto ēku un teritoriju sakopšanā

Kaunatas apvienības pārvaldē:

 1. Degradētās teritorijas sakārtošana Čornajas un Kaunatas pagastos.

Dricānu apvienības pārvaldē:

 1. Bijušās “Gaiļakalna ferma” kompleksā ietilpstošo atlikušos lauksaimniecības ēku demontāža un teritorijas sakopšana.
 2. Degradētā objekta demontāža un teritorijas labiekārtošana Kantinieku  pagastā.
 3. Degradēta objekta demontāža un teritorijas labiekārtošana Rikavaspagastā.

Maltas apvienības pārvaldē:

 1. Dokumentācijas izstrāde, degradētā objekta Lakstīgalu ielā 5, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novadā demontāža un teritorijas sakopšanas darbi.
 2. Dokumentācijas izstrāde, degradētā objekta Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novadā demontāža un teritorijas sakopšanas darbi.
 3. Degradēto teritoriju sakopšana Silmalas pagastā.

Nautrēnu apvienības pārvaldē:

 1. Degradētās teritorijas sakopšana Nautrēnu pagasta Dekteru ciemā.
 2. Fermas drupu demontāža Audriņu pagastā.
 3. Bērzgales pagastā vecā ūdenstorņa demontāža, kurš atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 026.
 4. Bērzgales pagastā vecās katlu mājas skursteņa demontāža, kurš atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0306.
 5. Bērzgales pagastā šķūņa nojaukšana pie muižas.
 6. Ūdenstorņa demontāža Ilzeskalna pagastā.
 7. Veco gāzes iekārtu demontāža Lendžu ciemā.

Kopš 2019.gada teritorijas labiekārtošanas darbi sekmīgi tiek veikti Kaunatas apvienības pārvaldes – Kaunatas, Čornajas, Stoļerovas un Mākoņkalna pagastā. Kopumā ir sakārtotas četras vidi degradējošas teritorijas. Visas teritorijas Rēzeknes novada pašvaldības būvvalde bija atzinusi par dzīvībai bīstamām. Kopējā izmaksu summa, piesaistot Vides Aizsardzības fonda līdzekļus sastādīja – EUR 55 513,70

 Mākoņkalna pagasta Rukmaņu ciema teritorijā tika sakārtota vidi degradējoša, sagruvusī sovhoza ferma. Jānorāda, ka vidi degradējošā ēka Rukmaņu ciemā atradās valsts vietējā autoceļa V599 Ismeri-Zosna-Andrupene tiešā tuvumā, kas savieno vairākus nozīmīgus tūrisma objektus, kā, piemēram, Mākoņkalns, muzejs “Andrupenes lauku sēta” un viesu namus. Mākoņkalna pagasta pārvaldē vairākkārt tika saņemtas arī sūdzības no iedzīvotājiem par tur esošo ēku. Tādēļ 2021.gada 4.marta Mākoņkalna pagasta pārvaldes iedzīvotāju konsultatīvās padomes sēdes laikā, dalībnieki vienbalsīgi atbalstīja Vides aizsardzības fonda līdzekļu izlietojumu grausta nojaukšanai un teritorijas sakārtošanai Rukmaņu ciemā.

Lai izvērtētu ēkas stāvokli, Mākoņkalna pagasta pārvalde pieaicināja Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldi. Rēzeknes novada būvvalde sniedza atzinumu, kurā norādīja, ka ēkas ir daļēji sagruvušas, ēkām norobežojošās konstrukcijās atsevišķās vietās nav logu, durvju, vārtu, sienu un jumta daļu fragmentu, atsevišķas ķieģeļu mūra un koka karkasa ar fibrolīta plāksnēm sienas ir sagruvušas, ēku pieguļošā teritorijā atrodas būvmateriālu atkritumi. Ēkās un to apkārtnē var gūt dažādas traumas, pastāv draudi veselībai un dzīvībai. Līdz ar to ir veicama ēku nojaukšana un teritorijas sakārtošana.

Jānorāda, ka sākumā pagasta pārvaldes darbinieki centās uzrunāt teritorijas īpašniekus, lai viņi veiktu šos sakopšanas darbus, ņemot vērā, ka īpašnieki neatsaucās, pagasta pārvaldei bija tiesības nojaukt vidi degradējošo būvi.

Papildu informāciju par degradētajām teritorijām apvienību pārvaldēs.

Noderīga informācija

Vides Aizsardzības fonda mērķis ir veicināt ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību, integrējot vides aizsardzības prasības visās tautsaimniecības nozarēs, lai nodrošinātu iedzīvotāju tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē saskaņā ar valsts vides politikas pamatnostādnēm, kā arī pietiekamus pasākumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai.

Vidi degradējoša būve – neapdzīvota vai saimnieciskajai darbībai neizmantota ēka (būve), kas konstruktīvi cieši saistīta ar zemi, tajā skaitā nepabeigtās būvniecības objekti, kuriem būtiski bojātas nesošās vai norobežojošās konstrukcijas, tādējādi apdraudot cilvēku drošību vai blakus esošo apbūvi, netiek ievērotas šādu ēku (būvju) uzturēšanai izvirzītās prasības vai ilgstoši ir pārtraukta iesāktās būvniecības iecere, un pilnīgi vai daļēji sabrukušas ēkas (būves), kā arī ēkas (būves), kurām ir veikta pilnīga vai daļēja konservācija, tomēr nav novērsta pilsētas ainavu bojājošā ietekme;

Cilvēku drošību apdraudoša būve – būve, kurai trūkst nosedzošu konstrukciju vai ir atklātas ailas, kas ir pamesta būvniecības stadijā un nav nodrošināta pret nepiederošu personu iekļūšanu tajā vai tajā ir nedrošas konstrukcijas, kas var nokrist, apgāzties vai iebrukt, tādējādi radot apdraudējumu cilvēku dzīvībai un/vai veselībai;

Degradētās teritorijas un objekti parasti atstāj ietekmi ne tikai uz to īpašniekiem, bet arī uz plašāku sabiedrības loku.

Avots: Rēzeknes novada pašvaldība