Rēzeknes novada pašvaldībā norisinās darbs pie Viļānu apvienības teritorijas plānojuma 2019.-2031.gadam

Rēzeknes novada pašvaldībā norisinās darbs pie Viļānu apvienības teritorijas plānojuma 2019.-2031.gadam. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu pašvaldības teritorijas plānojums ir attīstības plānošanas dokuments, kurā tiek noteikts funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, reglamentēti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un aprobežojumi.