Programmas “Es – uzņēmējs!” aprobācijas apmācības notiks gan Daugavpilī, gan Rēzeknē

Interešu izglītības programmas “ES – UZŅĒMĒJS!īstenošana turpinās un tiek uzsākts nākamais izstrādes posms – izglītotāju apmācības programmas aprobācijas procesam. Programmas ietvaros sagatavotie mācību materiāli pēc to aprobācijas un rokasgrāmatas gala redakcijas izstrādes izglītotājiem būs izmantojami pirmsskolas grupu nodarbībās, skolās klašu stundās un sociālo zinību stundās.

Kopumā apmācības paredz 16 stundas (gan klātienē, gan attālināti). Pateicoties izglītotāju lielajai interesei piedalīties programmas “Es – uzņēmējs!” īstenošanā, Latgales plānošanas reģions  (LPR) Eiropas Ekonomikas zonas grantu projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” aktivitātes ietvaros organizē pirmo apmācību ievadnodarbību klātienē š.g. 17. oktobrī:

RĒZEKNĒ plkst. 12:00, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldē, Atbrīvošanas alejā 91 (3.stāvā – apspriežu telpā);

DAUGAVPILĪ plkst. 16:00, Daugavpils Valsts ģimnāzijā, Cietokšņa ielā 33 (3.stāvā – aktu zālē).

Savukārt pārējās nodarbības notiks attālināti (Zoom platformā), saskaņā ar sekojošu grafiku:

2.nodarbība (2 h) – katras programmas aprobācijas dalībnieku apmācības, praktiskais darbs, skolotāju rokasgrāmatas praktiska pielietošana:
– 21. oktobris, 14:00 – pirmsskola;
– 24. oktobris, 14:00 – 1.-4. klase;
– 26. oktobris, 14:00 – 5.-9. klase;
– 28. oktobris, 14:00 – 10.-12. klase.

3.nodarbība (2 h) –  katras programmas aprobācijas dalībnieku apmācības, praktiskais darbs, skolotāju rokasgrāmatas praktiska pielietošana:
– 3. novembris, 10:30 – 12:30 – pirmsskola;
– 3. novembris, 13:30 – 15:30 – 1.-4. klase;
– 4. novembris, 10:30 – 12:30 – 5.-9. klase;
– 4. novembris, 13:30 – 15:30 – 10.-12. klase.

Skolotājiem, kuri būs piedalījušies aprobācijā un iesnieguši nepieciešamos aprobācijas norises dokumentus, tiks izsniegta JA Latvia tālākizglītības kursu apliecības.

LPR aicina – līdz 2022.gada 14.oktobrim vēl var paspēt pieteikties interešu izglītības programmas aprobācijas apmācību nodarbībām, kas tiks īstenotas periodā no 2022.gada oktobra līdz decembrim.  Pieteikšanās links atrodams šeit: ej.uz/ESuznemejs2022 , kā arī links: ej.uz/EsUznemejsKlatiene1710 , kurā jānorāda pilsēta klātienes apmācībām.

Izglītotāju atlases kritēriji ir sekojoši: Aprobācijas izglītotājam jāīsteno aprobācija Latgales plānošas reģiona pirmsskolas, pamatizglītības, vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē vai citā organizācijā, kas saskaņā ar LR “Izglītības likums”47. pantu ir tiesīga īstenot interešu izglītības programmu (valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādes bez programmas licencēšanas, savukārt, citas juridiskas un fiziskas personas pēc attiecīgas licences saņemšanas pašvaldībā.)

Informācijai:

Lai veicinātu nodarbinātību un palielinātu Latgales konkurētspēju, Latgales plānošanas reģions (LPR) izstrādā specifisku risinājumu – jaunas interešu izglītības programmas uzņēmējdarbības jomā. Kopš šī gada marta LPR īstenotā Eiropas Ekonomikas zonas grantu projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” aktivitātes ietvaros tiek izstrādātas 4 atsevišķas, savstarpēji papildinošas interešu izglītības programmas. Tās paredzētas dažādiem vecumposmiem  – pirmsskolas vecuma bērniem, 1.- 4. klases vecuma bērniem, 5.- 9. klases vecuma bērniem un vidusskolas posma jauniešiem.
Vairāk infromācija par projektu:
lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/uap-latgale/#.YvTShuxBy8U
www.facebook.com/UAPLatgale


Latgales plānošanas reģions (LPR) īsteno Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstīto projektu ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales Plānošanas reģionā”. Tā ietvaros ir izstrādāta interešu izglītības programma uzņēmējprasmju attīstīšanai.