Preiļu, Ludzas un Rēzeknes novada pašvaldības noslēgušas sadarbības līgumu ar Latvijas Universitāti

26. maijā Latvijas Universitātes Jēkabpils filiālē tika noslēgts Preiļu, Ludzas un Rēzeknes novada pašvaldību sadarbības līgums ar Latvijas Universitāti (LU).

Tikšanās laikā LU rektors prof. I.Muižnieks uzsvēra Universitātes ieguldījumu, reģioniem būtiskās nozarēs – studiju, mūžizglītības, zinātnes un attīstības projektu veidā. Parakstītais līgums nosaka vienošanos pašvaldību un LU savstarpēju informācijas apmaiņu, kopīgu projektu izstrādi, kursu organizēšanu mērķauditorijām, sadarbību bibliotēku izmantošanā, kopīgu konferenču un semināru organizēšanu, iespēju novada izglītības iestāžu audzēkņiem izmantot LU zinātniskās laboratorijas u.c. Tā ietvaros Ludzas novada pašvaldībai jāveicina un jāatbalsta LU studentiem nepieciešamo prakses vietu nodrošināšanu pašvaldības iestādēs un uzņēmumos, kā arī jānodrošina LU studentiem pašvaldības bibliotēkas resursu (grāmatu krājums, datu bāzes u.c.) izmantošanu. Tāpat, iespēju robežās jācenšas finansiāli atbalstīt studentus izglītības iegūšanā.

Noslēgtais līgums paredz perspektīvu sadarbību turpmāko piecu gadu garumā. Vienošanās paredz arī to, ka pašvaldības atbalstīs LU studējošos, piedāvājot prakses vietas pašvaldības iestādēs, kā arī izstrādās studējošajiem pētnieciskā darba virzienus kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darbu tematiem, kas atbilst novadu attīstības programmām.  Tiks veicināta arī pašvaldības iesaiste LU studiju programmu un tālākizglītības programmu izstrādē un pilnveidē.

 

 

 

 

Papildus infomācija: Preiļu novads, Ludzas novads, Rēzeknes novads