Preiļos notika tikšanās ar NVO pārstāvjiem pilsoniskās sabiedrības attīstības un līdzdalības veicināšanai

12. oktobrī Preiļu novada pašvaldības telpās notika Preiļu novada pašvaldības sadarbībā ar biedrību “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” rīkotā tikšanās ar Preiļu novada nevalstiskā sektora pārstāvjiem. Pasākumā piedalījās Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns, priekšsēdētāja otrā vietniece Anita Brakovska, biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” koordinators Oskars Zuģickis, pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļas vadītāja Anete Urka un divdesmit divu dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Pašvaldības vecākā eksperte sadarbībai ar NVO Ineta Liepniece raksturoja nevalstiskā sektora attīstību gan Latvijā, gan Preiļu novadā, uzsverot sabiedrības aktivizēšanas nozīmību – jo biežāk un vairāk iedzīvotāji iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pārvaldē, jo aktīvāka ir pilsoniskā sabiedrība. Jo mērķtiecīgāka ir iedzīvotāju iesaiste lēmumu pieņemšanas procesos, meklējot efektīvākos risinājums vietējām problēmām, jo kopumā apmierinātāka ir sabiedrība konkrētajā teritorijā.

Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns uzsvēra dialoga attīstību starp nevalstisko sektoru un pašvaldību, īpaši iezīmējot mērķa grupu – jauniešus.

O.Zuģickis klātesošos informēja par finansējuma iespējām starpkultūru sadarbības attīstībai un mazākumtautību NVO līdzdalības veicināšanai. Viņš dalījās ar citu pilsētu labo pieredzi pašvaldības sadarbībai ar NVO un tika aktualizēti risinājumi NVO un pašvaldības sadarbībai Preiļu novadā.

O.Zuģickis informēja, kāds ir Aktīvo iedzīvotāju fonda pienesums pilsoniskās sabiedrības attīstībai Latvijā un iedrošināja rīkoties, un aktīvi izmantot NVO sektoram pieejamos finanšu līdzekļus darbības attīstībai.

Pēc LURSOFT datiem Preiļu novadā ir reģistrētas 160 NVO, no kurām aktīvi darbojas vairāk kā puse. Nevalstiskās organizācijas, piesaistot ārējo finansējumu,  veicina teritorijas un cilvēkresursu attīstību, ir vērtīgs partneris gan pašvaldībai, gan uzņēmējiem.

Pasākums notika Dienvidlatgales NVO atbalsta centra un Kultūras ministrijas “Līdzdarbības līgums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanas jomā Latgales reģionā” (Nr.: Nr.2.5-8-23) ietvaros.

Informāciju sagatavojusi Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa