Preiļi: Dienas aprūpes centra saime paliek arvien kuplāka

Pavisam drīz apritēs četri gadi, kopš Dienas aprūpes centrs strādā citā kvalitātē – meklējot arvien jaunus risinājumus, lai pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem saņemtu viņu vajadzībām atbilstošu atbalstu no speciālistiem, kā arī tiktu iesaistīti dažādās saturīgās aktivitātēs, kas dod pakāpeniskus, bet reāli pamanāmus uzlabojumus šo personu funkcionēšanā.

Esam gandarīti, ka ģimenes arvien labāk izprot Dienas aprūpes centra sniegtā pakalpojuma pozitīvo devumu, un uz šo brīdi pakalpojumu saņem trīspadsmit pieaugušas personas ar garīga rakstura traucējumiem, vēl viena persona šo pakalpojumu uzsāks saņemt tuvākajā laikā. Lielākā daļa pakalpojumu saņem projekta ietvaros. Pamazām interese par pakalpojumu ir arī bijušā Riebiņu novada iedzīvotājiem, kuriem tāds līdz šim nav bijis pieejams. Ik nedēļu tiek piedāvātas gan aktivitātes svaigā gaisā, gan radošie darbi un kulinārijas nodarbības. Pēdējo nedēļu lielais veikums ir lentīšu virtenes 100 metru garumā šūšana un vairāk kā 3000 aplīšu un lapiņu no filca griešana, lai piedalītos novada svētku akcijā. Tāpat projekta ietvaros pieaugušie saņem reitterapijas pakalpojumu, kas sniedz bezgala daudz pozitīvu emociju, kā arī palīdz justies atbrīvotākiem, komunicējot ar apkārtējiem. Vienai personai ar garīga rakstura traucējumiem bija iespēja saņemt arī atelpas brīža pakalpojumu.

(Atelpas brīža  pakalpojums ir īslaicīgs sociālās aprūpes pakalpojums, kas paredzēts ģimenē dzīvojošai personai ar invaliditāti, nodrošinot uzraudzību, sociālo aprūpi, speciālistu konsultācijas, ēdināšanu, pastaigas un saturīgu brīvā laika pavadīšanu līdz 30 diennaktīm kalendārajā gadā, aprūpes procesā aizstājot ģimenes locekļus.)

ERAF projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā” ietvaros Preiļu novadā tika izveidota infrastruktūra gan Dienas aprūpes centrā, gan Grupu dzīvokļos, kur šo pakalpojumu saņem četras personas ar garīga rakstura traucējumiem. Tāpat minētā projekta ietvaros tika sarūpēts inventārs sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanai, ko fizioterapeites Oksanas Kitajevas vadībā jau saņem divi bērni ar funkcionāliem traucējumiem un divi viņu likumiskie pārstāvji.

Pavasara beigās vairāku speciālistu komandā tikusi veikta individuālo vajadzību izvērtēšana vēl pieciem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kas ļaus pakāpeniski organizēt tieši viņu vajadzībām nepieciešamos sociālos pakalpojumus. Taču jau šobrīd interese saņemt pakalpojumus ir krietni pieaugusi. Vairāki vecāki ir ieinteresēti, lai viņu bērni saņemtu gan reitterapijas, gan fizioterapijas, gan ABA terapijas un ergoterapijas nodarbības, secinot, cik ļoti tas uzlabo viņu bērnu funkcionālo stāvokli. Ne reti tas gan prasa lielus pašu vecāku ieguldījumus, saplānot laiku, lai nogādātu bērnu uz nodarbībām, tāpēc arī vecākiem tiek piedāvāti dažādi pakalpojumi (pieprasītākais, viennozīmīgi, fizioterapija), lai saglabātu sekmīgu funkcionēšanu.

Preiļu novada bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem izstrādāts Individuālais atbalsta plāns, un viņu likumiskie pārstāvji, kā arī pieaugušas personas ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojumus saņem bez maksas līdz 2023. gada beigām, jo atbalsts ar sociālo pakalpojumu dzīvesvietā sniegšanu saistīto izmaksu segšanai tiek nodrošināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumiem Latgales plānošanas reģiona īstenotajā projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005. Tāpēc aicinām visus, kuriem ir ticis izstrādāts Individuālais atbalsta plāns, izmantot iespēju un saņemt pakalpojumus, kas daudzām ģimenēm ne tikai ļauj ietaupīt ievērojamus līdzekļus budžetā, bet arī dod ieguvumu cilvēku funkcionālā stāvokļa uzlabošanā.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
vadītāja vietniece administratīvi saimnieciskās darbības jautājumos
 Anita Gāga