Pasniegtas Nikodema Rancāna konkursa balvas

Noskaidroti Nikodema Rancāna konkursa uzvarētāji: Ligita Spridzāne (Baltinavas vidusskola), Natālija Garā (Rugāju vidusskola), Aivars Vilkaste (Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola), Marija Mickeviča (Krāslavas Varavīksnes vidusskola), Gunta Blauma (Balvu sākumskola) un Sandra Juste (Rēzeknes sākumskola). Speciālās balvas ieguvēja – Daina Pužule (Rekovas vvidusskola).

25. septembrī Balvos notika konkursa noslēguma pasākums, kurā piedalījās dalībnieki un viņu atbalstītāji no Rēzeknes pilsētas un novada, Balvu, Krāslavas novada un Daugavpils. Ikviens, kurš pasākumā uzrunāja klātesošos, uzsvēra skolotāja profesijas nozīmi un prestižu, pateicās skolotāju saimei kopumā, jo Nikodema Rancāna konkursa noslēgums ievada arī Skolotāju dienas pasākumus. Jāatzīst, ka arī skolotāji, kuri kopējā pasaules un Latvijas notikumu straumē jūtas saguruši, savās uzrunās saglabāja siltumu un pateicību bērniem, vecākiem, vietai un laikam, ka viņi ir kļuvuši par skolotājiem un var darīt šo grūto un pasaules virzību ietekmējošo darbu.

Nikodema Rancāna balvu – sudraba pakavsaktu (autors Rihards Ciblis) – nominācijā par par ieguldījumu un sasniegumiem latgaliešu valodas, kultūrvēstures un novada mācības ieviešanā un iedzīvināšanā skolas mācību vidē ieguva Ligita Spridzāne (Baltinavas vidusskola) un Natālija Garā (Rugāju vidusskola), atzinības – Inga Stafecka (Viļānu vidusskola), Inta Nagla (Nautrēnu vidusskola) un Daina Pužule (Rekavas vidusskola). Daina Pužule ieguva arī biedrības “Latgales Etnogrāfiskā vēstniecība” speciālo balvu – etnogrāfiski ģērbtu lelli, ko darinājusi Iveta Seimanova, apliecinot, ka arī turpmāk atbalstīs konkursu izcilākajiem Latgales skolotājiem.

Kā savā uzrunā atzīmēja I. Seimanova: “Itei ir 57. lele, kas iztaiseita vysaidim labdareibys projektim. Munys tautu meitys dzeivoj pa vysu pasauli – nu Rēzeknis da Reigys, nu Londonys da Adelaidys. Bet itei dzeivuos Rekavā pi školuotuojis, kas vuica bārnim ari tautu tārpa nosuošonys kulturu. Vuica, ka meitinem pi tautu tārpa juosapyn bizis, a puiši bez capuris navar kuopt iz skotuvis. Sylajuoņu Iļža, Madalis muosa, dzeivuos pi Dainys Pužulis.” (“Šī ir 57. lelle, kas izgatavota dažādiem labdarības projektiem. Manas tautumeitas dzīvo visā pasaulē – no Rēzeknes līdz Rīgai, no Londonas līdz Adelaidai. Bet šī dzīvos Rekavā pie skolotājas, kura bērniem māca arī taututērpa nēsāšanas kultūru. Māca, ka meitenēm pie taututērpa jāsapin bizes, bet puiši bez cepures nevar kāpt uz skatuves. Silajāņu Iļža, Madaļas māsa, dzīvos pie Dainas Pužules.”). Jāatgādina, ka Latgales kongresa 2022 laikā pēc Nikodema Rancāna tēlojuma “Ceļojums pa Latgali” tika atrādīta gan Madaļa un Jezups, gan vēl ap 40 “kongresmenes” latgaliešu etnogrāfiskajos tērpos.

Nominācijā par radošu un psiholoģiski atbalstošu pieeju mācību procesa organizēšanā godināti izglītības iestāžu vadītāji: Aivars Vilkaste (Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola) un Marija Mickeviča (Krāslavas Varavīksnes vidusskola). Tāpat sudraba pakavsakta tika pasniegta Guntai Blaumai (Balvu sākumskola) un Sandrai Justei (Rēzeknes sākumskola). Atzinības šajā nominācijā saņēma arī Jānis Tukāns (Krāslavas ģimnāzija), Anita Ludbuorža (Nautrēnu vidusskola), Anita Tukāne (Krāslavas ģimnāzija), Juris Ozols (Latgales Industriālais tehnikums) un Anna Sondore (Dekšāru pamatskola).

Sirsnīgo un pateicībām bagāto noslēguma ceremoniju var noskatīties Balvu novada pašvaldības Youtube kontā: youtu.be/ZtCtHil1X6w

Konkursu rīko Latgaliešu kultūras biedrība sadarbībā ar Latgales Plānošanas reģionu un Balvu novada pašvaldību. Konkursa mērķis ir stiprināt pedagoga profesijas prestižu un atpazīstamību sabiedrībā, godinot izcilu veikumu pedagoģiskajā darbībā un veicinot latgaliskās kultūras tradīciju ieaudzināšanu jaunajā paaudzē, kā arī atgādinot izglītības būtisko lomu pārmaiņu procesā.

Konkursu finansiāli atbalsta Latgales Plānošanas reģions, Balvu novada pašvaldība, z/s “Kotiņi”, Latgales Etnogrāfiskā vēstniecība, Maltas Vēstures muzejs, Annele Slišāne, informatīvi – “Vietējā Latgales Avīze”, Latgaliešu kultūras ziņu portāls lakuga.lv, Latvijas Radio Latgales studija. Īpašs paldies Latgales reģionālais televīzijai.

Ilga Šuplinska,
Latgaliešu kultūras biedrības vadītāja
ilga.suplinska@gmail.com