Organizācijas varēs turpināt piesaistīt līdzfinansējumu projektiem ES programmā „Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības”

Lai veicinātu Latvijas organizāciju iesaisti ārvalstu finansējuma apgūšanā, valdība pēc iepazīšanās ar Kultūras ministrijas (KM) iesniegto informatīvo ziņojumu lēma par Eiropas Savienības (ES) programmas „Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” (2021-2027) kontaktpunkta darbības turpināšanu laika periodā no 2023. gada 16.aprīļa līdz perioda beigām.

Programmas kontaktpunkta Latvijā funkcijas turpinās veikt KM ES fondu departamenta ES kultūras kontaktpunkta nodaļa, kas iepriekš bijusi arī ES programmas „Eiropa pilsoņiem” (2014 – 2020) kontaktpunkts, rīkojot informatīvos pasākumus, sniedzot praktisku un teorētisku atbalstu potenciālajiem projektu iesniedzējiem, veicinot starptautisko sadarbību un sekmējot līdzfinansējuma saņemšanas iespējas.

Latvijas organizācijas, piesaistot ārvalstu finanšu līdzekļus, līdzfinansē daļu no saviem projekta izdevumiem, tādējādi iepludinot ārvalstu finansējumu Latvijā. Projektu konkursa ietvaros tikai kvalitatīvākie projekti saņem finansējumu. ES programmas „Eiropa pilsoņiem” ietvaros iepriekšējā darbības periodā (2014 – 2020) ir atbalstīts 281 projekts kuros piedalās Latvijas organizācijas un institūcijas; 29 no tiem kā vadošie partneri.

Balstoties uz Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras izpildaģentūras sniegto informāciju, laika periodā no 2014. gada līdz 2020. gadam projekti, kuros iesaistījušās Latvijas organizācijas, ir piesaistījuši 16 932 291 eiro. Ņemot vērā to, ka apvienojot programmas ir arī dubultojies finansējums, sagaidām, ka jaunajā periodā atbalstu saņems vairāk projektu, kuros darbojas Latvijas organizācijas. Provizoriski jaunā perioda programmā  CERV varētu sasniegt aptuveni 30 000 000 eiro piesaisti projektos, kuros būs iesaistījušās organizācijas no Latvijas.

Eiropas Savienības programmas „Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” (2021 – 2027) (CERV) apvieno iepriekšējā perioda Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” (Europe for Citizens) un „Tiesības, Vienlīdzība un Pilsonība” (Rights, Equality and Citizenship).

Programma ietver četras atbalsta darbības:

  1. Eiropas Savienības vērtības (Union Values);
  2. Līdztiesība, tiesības un dzimumu līdztiesība (Equality, Rights and Gender Equality);
  3. Pilsoņu iesaistīšanās un līdzdalība (Citizens engagement and participation);
  4. Vardarbības, tostarp ar dzimumu saistītas vardarbības izskaušana (Daphne).

CERV programmas mērķis ir aizsargāt un veicināt tiesības un vērtības, atbalstot pilsoniskās sabiedrības organizācijas un citas institūcijas, kuras darbojas vietējā, reģionālā, valsts un transnacionālā līmenī, un sekmējot pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, lai saglabātu un pilnveidotu atklātu, tiesībās balstītu, demokrātisku, vienlīdzīgu un iekļaujošu sabiedrību, kuras pamatā ir tiesiskums.

Jauni pieteikumu konkursi uz līdzfinansējumu tiks izsludināti rudenī, aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai programmas informatīvajā sadaļā KM tīmekļvietnē.

Papildu informācija:
ES programmas “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” kontaktpunkts Latvijā
Kultūras ministrijas Kultūras kontaktpunkta nodaļa
e-pasts: cerv@km.gov.lv

Programmas koordinatori Latvijā:
Agnese Rubene,
Agnese.Rubene@km.gov.lv
Tālr. +371 25784725

Zane Meļķe,
Zane.Melke@km.gov.lv
Tālr. +371 25784719