LPR uzņēmējdarbības izaugsmi plāno ilgtermiņā

Lai veicinātu nodarbinātību un palielinātu Latgales konkurētspēju, Latgales plānošanas reģions (LPR) izstrādā specifisku risinājumu – jaunas interešu izglītības programmas uzņēmējdarbības jomā. Kopš šī gada marta LPR īstenotā Eiropas Ekonomikas zonas grantu projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” aktivitātes ietvaros tiek izstrādātas 4 atsevišķas, savstarpēji papildinošas interešu izglītības programmas. Tās paredzētas dažādiem vecumposmiem  – pirmsskolas vecuma bērniem, 1.- 4. klases vecuma bērniem, 5.- 9. klases vecuma bērniem un vidusskolas posma jauniešiem.

Lidija Miglāne, Krāslavas Izglītības pārvaldes vadītāja un LPR vecākā komercdarbības speciāliste Ieva Johansson

Mūsdienās mācīšanās un prasmju apgūšanas formas ir būtiski mainījušās,- bērniem un jauniešiem ne tikai sniedzot informāciju, bet arī radot vieglu un saistošu mācīšanās vidi. Jaunās interešu izglītības programmas tiek izstrādātas, balstoties uz neformālās izglītības pamatprincipiem: sekmēt uzņēmējprasmju un uzņēmējdarbībai nepieciešamo kompetenču attīstību, nevis “iekalt zināšanas”. Mācoties darīt caur dažādiem piemēriem un spēļu pieeju, uz risinājumiem balstītā interešu izglītības procesā bērniem tiks veidota pozitīva attieksme pret biznesu un savu ideju realizēšanu.

Uzskatām, ka bizness sākas ar savu iekšējo resursu izpēti, kā arī ietver pašas idejas definēšanu, produkta vai pakalpojuma radīšanu, piedāvājuma sagatavošanu un pārdošanu. Plānots, ka jauno interešu izglītības programmu ietvaros izglītojamiem radīsies izpratne par visiem minētajiem uzņēmējdarbības attīstības posmiem.

Izglītības programmu izstrādes procesā tiek iesaistīti gan eksperti, gan pedagogi, gan arī jaunieši. Vairāku fokusgrupu diskusijās tika apkopoti visu iesaistīto pušu viedokļi un ieteikumi programmas efektīvākai ieviešanai. Tāpat liela nozīme programmas sagatavošanā ir Norvēģijas sadarbības partneru – Agderes reģionālā līmeņa pašvaldības – ekspertu iesaistē. Partnervalsts metodoloģija un pieeja izglītības darbā ar jauniešiem sniedz vietējiem ekspertiem jaunu redzējumu, tādējādi veicinās uzņēmējdarbības attīstību ilgtermiņā arī Latgales reģionā.

“Reģiona attīstībai nepieciešama ne tikai infrastruktūra, investīcijas un atbalsts no pašvaldībām, – viens no svarīgākajiem faktoriem ekonomikas izaugsmē ir tieši cilvēkfaktoram! Lai veicinātu profesionālu uzņēmēju, vadītāju un biznesa līderu veidošanos – ieguldījumam prasmēs un zināšanās jābūt ilgtermiņā. Stratēģiska izglītības instrumentu izvēle, ieviešot jaunās izstrādātās interešu izglītības programmas, nākotnē radīs stabilu pamatu Latgales reģiona konkurētspējai kopumā” atzīst LPR Attīstības padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.

LPR plāno, ka izstrādātās programmas būs iespējams sākt aprobēt 2022. gada rudenī. Tuvākajā laikā Latgales izglītības iestāžu skolotāji un mentori darbā ar bērniem un jauniešiem tiks aicināti piedalīties speciāli izstrādātā apmācību programmā, ko nodrošinās jauno programmu izstrādātāji. Pēc aprobācijas programmas tiks pilnveidotas un jau nākošā gada vasarā varētu tikt uzsākts sagatavošanās process to reālai ieviešanai LPR mācību iestādēs.

Paredzam, ka interešu izglītības programmas varēs izmantot ikviens, kurš strādā ar bērniem un jauniešiem, kam ir aktuāla uzņēmējprasmju attīstīšana konkrētajās vecuma grupās. Izglītotāji varēs izmantot sagatavotus mācību materiālus, kas ietvers ne tikai teorētisku ieskatu par dažādām uzņēmējdarbības tēmām, bet arī praktiskās metodes darbam nodarbībās.

Programmu izstrādes procesā ir svarīga ne tikai mērķa grupu un ekspertu iesaiste, bet arī pašvaldību ieinteresētība un sadarbība. LPR uzņēmējdarbības speciālisti, apzinoties šo ilgtermiņa veiksmes faktoru, individuāli tikās ar visu reģiona pašvaldību Izglītības pārvalžu vadītājiem, lai diskutētu par interešu izglītības programmu ieviešanu. Visu pašvaldību Izglītības pārvalžu vadītāji atzinīgi vērtē šo projektā īstenojamo aktivitāti un jau šobrīd novērtē plānoto risinājumu uzņēmējprasmju veicināšanā agrīnā vecumā.

“Arī iepriekš rosināju pašvaldībā meklēt jaunas pieejas, lai bērniem jau no bērnudārza vecuma mācītu uzņēmējdarbību. Svarīgi, lai mūsu reģionā veidotos ne tikai labi darba ņēmēji, bet arī konkurētspējīgi darba devēji!”, tikšanās laikā ar LPR speciālistiem minēja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova.

Interešu izglītības programmas tiek izstrādātas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” Nr. LV-LOCALDEV-0001 ietvaros. Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!
#EEANorwayGrantsLatvia

Papildus informāciju iespējams iegūt, sazinoties:  uap.latgale@lpr.gov.lv vai zvanot: +371 26467137.