Zināmi projektu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” rezultāti

2021.gada otrajā pusē norisinājās Latgales plānošanas reģiona izsludinātais atklātais projektu iesniegumu konkurss “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”, kura ietvaros uzņēmējiem, īstenojot jaunas biznesa idejas un radot darba vietas Latgales reģionā, bija iespēja pieteikties un saņemt finansējumu uzņēmējdarbības attīstības sekmēšanai līdz 2024. gadam.

Latgales uzņēmējiem, piesakoties konkursā, ir iespēja īstenot jaunu biznesa ideju, saņemt atbalstu jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai, vai jau esošu produktu uzlabošanai, ražošanas jaudas būtiskai palielināšanai vai ražošanas procesu būtiskai maiņai, kā arī esošu pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai, vienam projektam pieprasot no 5000 līdz 10 000 EUR pie atbalsta intensitātes, kura nepārsniedz 55% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Reģiona mikro un mazie uzņēmumi kopumā konkursa ietvaros iesniedza 16 projektu pieteikumus 143 681,49 EUR apjomā.

Konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” vērtēšanas komisija sadarbībā ar neatkarīgajiem  ekspertiem izvērtēja konkursa pieteikumus un Latgales plānošanas reģions kā grantu shēmas apsaimniekotājs pieņēma lēmumu atbalstīt 10 projektus uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai, kopā piešķirot 92 274,99 EUR EEZ grantu līdzfinansējumu.

Ar piešķirto atbalstu tiks radītas vismaz desmit jaunas darbavietas un dažādots preču sortiments, veidoti jauni un uzlaboti jau esošie pakalpojumi tūrisma, informācijas tehnoloģiju, ēdināšanas, kokapstrādes u.c. nozarēs.

Lai pēc iespējas efektīvāk izmantotu EEZ grantu 2014.–2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” ietvaros organizētā atklātā projektu iesniegumu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” atlikušo finansējumu uzņēmējdarbības projektu attīstībai Latgalē, aptaujas veidā tika apzināts Latgales uzņēmēju viedoklis par minētās grantu shēmas programmas finansējuma saņemšanas nosacījumiem un atbilstību uzņēmēju biznesa attīstības iecerēm. Šobrīd, ņemot vērā aptauju rezultātus, Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izstrādā priekšlikumus par turpmāko iespējamo konkursa gaitu.

Vairāk informācijas par EEZ grantu programmu “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”: www.eeagrants.lv. Kontaktinformācija: eeagrants@lpr.gov.lv.

EEZ granti ir Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ieguldījums zaļā, konkurētspējīgā un iekļaujošā Eiropā ar diviem galvenajiem mērķiem: samazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropā un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un 15 ES valstīm Centrālajā Eiropā, Dienvideiropā un Baltijā. Trīs donorvalstis cieši sadarbojas ar ES, pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ). Donorvalstis no 1994. līdz 2014. gadam ir piešķīrušas atbalstu 3,3 miljardu eiro apmērā. Laikposmā no 2014. līdz 2021. gadam EEZ grantu atbalsts sasniegs 1,55 miljardus eiro.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

Ziņu sagatavoja Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs, e-pasts: luc@lpr.gov.lv