Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai

Pasākuma mērķis: sniegt konsultatīvus un finanšu atbalsta pasākumus, kas palīdz uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību un veiksmīgi darboties izvēlētajā jomā ne mazāk kā divus gadus.

Pasākuma dalībnieki: NVA reģistrēti bezdarbnieki, kuri izteikuši vēlmi uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību.Pasākumā iesaista reģistrēto pieteikumu secībā.

Dalībnieku pienākumi un atbalsts pasākuma laikā: Dalība tiešsaistes vebinārā par veiksmīga biznesa īstenošanas pamatnosacījumiem; plānotā biznesa idejas prezentēšana ekspertiem tiešsaitē.

Atbilstoši ekspertu vērtējumam, dalībnieks turpina vai pārtrauc turpmāku dalību pasākumā

 • 16 konsultācijas biznesa plāna sagatavošanai;
 • Biznesa plāna izstrāde un iesniegšana NVA;
 • Biznesa plāna prezentēšana ekspertiem tiešsaitē.

Atbilstoši ekspertu vērtējumam, dalībnieks turpina vai pārtrauc turpmāku dalību pasākumā

 • Līguma slēgšana ar NVA par atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai
 • Saimnieciskās darbības reģistrēšana;
 • Komercdarbības dotācijas saņemšana;
 • 15 konsultācijas biznesa plāna īstenošanai pirmajā saimnieciskās darbības gadā;
 • Uzsāktās saimnieciskās darbības īstenošana ne mazāk kā divus gadus, atbilstoši iesniegtajam biznesa plānam;
 • Nodrošināta nepieciešamās informācijas iesniegšana NVA vai ekspertiem biznesa plāna uzraudzībai.

NVA sniegtais finanšu atbalsts biznesa plāna īstenošanai:

 •  Ne vairāk kā 5000.00 EUR atbilstoši eksperta apstiprinātajai biznesa plāna tāmei;
 • Ikmēneša dotācija 750.00 EUR apmērā;
 • Ne vairāk kā 5000.00 EUR biznesa plāna īstenošanas attīstībai, pēc pirmā saimnieciskās darbības gada;
 •  Finansējums biznesa plāna īstenošanas vietas pielāgošanai līdz 1000 euro, ja personai noteikta invaliditāte.

Pasākuma ietvaros NVA piešķirtais finansējums biznesa plāna īstenošanai ir de minimis atbalsts, ko sniedz saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr.1407/2013 par Līguma 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam vai Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr.1408/2013 par Līguma 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē vai Komisijas 2014.gada 27.jūnija Regulu (ES) Nr.717/2014 par Līguma 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē, kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri nosaka de minimis atbalsta piešķiršanas un uzskaites kārtību. De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir līguma spēkā stāšanās datums.

2021.gadā pasākumā „Pasākumi komercdarbība vai pašnodarbinātības uzsākšanai” tika iesaistīti 160 bezdarbnieki, no tiem  94 bezdarbnieki iesniedza ekspertiem izvērtēšanai izstrādātus biznesa plānus. Ekspertu pozitīvs atzinums saņemts par 70 biznesa plāniem.

2020.gadā pasākumā „Pasākumi komercdarbība vai pašnodarbinātības uzsākšanai” tika iesaistīti 158 bezdarbnieki, no tiem 143 bezdarbnieki iesniedza ekspertiem izvērtēšanai izstrādātus biznesa plānus. Ekspertu pozitīvs atzinums saņemts par 75 biznesa plāniem.

2019.gadā pasākumā „Pasākumi komercdarbība vai pašnodarbinātības uzsākšanai” tika iesaistīti 154 bezdarbnieki, no tiem 145 bezdarbnieki iesniedza ekspertiem izvērtēšanai izstrādātus biznesa plānus. Ekspertu pozitīvs atzinums saņemts par 73 biznesa plāniem.

Vairāk info šeit.