Jaunatnes politikas valsts programmai 2022. gadā piešķirts papildu finansējums 131% apmērā

2022. gada valsts budžets paredz papildu 0,75 milj. eiro atbalstu jaunatnei. Finansējums paredzēts kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas veidošanai darbam ar jaunatni, jauniešu līdzdalības veicināšanai un sociālās iekļaušanas pasākumiem, īpaši akcentējot jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu. Kopējais finansējums Jaunatnes politikas valsts programmas īstenošanai 2022. gadā sasniedzis 1,3 milj. eiro.

Jaunatnes politikas valsts programmā šogad paredzētas četras jaunas iniciatīvas:

  • Atklāts projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām, lai veicinātu jauniešu ar ierobežotām iespējām  iekļaušanos sabiedrībā  un sekmētu aktīvu pilsonisko un politisko līdzdalību. Iniciatīvai plānots novirzīt 250 000 eiro, kopumā atbalstot 25 projektus visā Latvijā;
  • Pašpārvalžu atbalsta programma, kuras mērķis ir nodrošināt izglītojamo līdzdalību lēmumu pieņemšanā izglītības iestādēs. Programmā kopumā varēs iesaistīties 150 izglītības iestādes un tās ietvaros pašpārvalžu līderi varēs apgūt zināšanas par līdzdalību, komandas veidošanu, kā arī gūt atbalstu iniciatīvu īstenošanai savā izglītības iestādē līdz 1000 eiro apjomā;
  • Jaunatnes darbinieku izcilības programma, lai motivētu jaunatnes darbiniekus īpaši strādāt ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Programmas ietvaros tiks nodrošinātas mācības jaunatnes darbiniekiem, kā arī mentorings un supervīzijas. Kopumā izcilības programmā viena gada laikā plānots iesaistīt 48 jaunatnes darbiniekus gan no pašvaldībām, gan nevalstiskajām organizācijām.
  • Paredzēti ieguldījumi jaunatnes jomas monitoringa izstrādei un padziļinātiem pētījumiem jaunatnes jomā, kas ir svarīgs priekšnoteikums pierādījumos balstītas jaunatnes politikas veidošanā. Šobrīd nav pieejami datos balstīti pētījumi par jauniešiem un jaunatnes politikas situāciju Latvijā, tāpēc monitoringa pētījums būs ļoti svarīgs rīks, lai nodrošinātu sekmīgu jaunatnes politikas īstenošanu.

Tāpat tiks turpinātas jau līdz šim īstenotās aktivitātes – atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī, sniedzot atbalstu pašvaldībām (kopējais programmas atbalsta apjoms – 105 000 eiro); atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā (atbalsta apjoms 342 000 eiro); atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā (atbalsta apjoms 42 000 eiro).

2022. gadā turpināsies arī darbs pie jaunatnes politikas atbalsta pasākumiem – tiks atjaunota iniciatīva “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta”, aicinot pašvaldības sacensties par šo titulu, notiks ikgadējais konkurss “Labākais darbā ar jaunatni”, kā arī plānota starpnozaru konference par jaunatnes politikas jautājumiem. Tāpat turpināsies tikšanās ar pašvaldībām, lai pārrunātu aktuālos jautājumus darba ar jaunatni organizēšanā un pilnveidē.

2022. gads ir pasludināts par Eiropas Jaunatnes gadu, un arī Latvijā tiek plānotas dažādas aktivitātes. Jau nākamnedēļ, 9. februārī, plkst. 13.00 tiešsaistē no Eiropas Savienības mājas notiks Eiropas Jaunatnes gada atklāšana, kurā tiks radītā kopīga vīzija par gadu un varēs iegūt plašāku informāciju par iesaistīšanos aktivitātēs.