Izveidota latviešu valodas apguves programma remigrantiem un imigrantiem

Latviešu valodas aģentūra ir izveidojusi „Latviešu valodas apguves programmu jauniebraucējiem”. Programma paredzēta skolēniem bez latviešu valodas priekšzināšanām ar mērķi apgūt valodas pamatprasmes, kas nepieciešamas ikdienas saziņā mācību procesā un ārpus tā.
Programma paredzēta trim vecuma grupām: 1.–3. klasei, 4.–6. klasei, 7.–12. klasei, un tā veidota vienam mācību gadam, paredzot latviešu valodas apguvei divas stundas nedēļā jeb 70 mācību stundas vienā mācību gadā. Programmā norādītas iespējas izmantot Latviešu valodas aģentūras veidotos mācību materiālus.

Valsts valodas prasme ir būtisks priekšnosacījums jauniebraucēju veiksmīgai integrācijai Latvijas sabiedrībā un veicina iekļaušanos Latvijas mācību iestādēs. Lai jauniebraucējs spētu iekļauties mācību procesā, valodas prasmju apguvei skolā organizējamas papildu latviešu valodas stundas darbam individuāli vai mazās grupās.
Programma paredzēta skolēniem bez latviešu valodas priekšzināšanām, lai viņi apgūtu valodas pamatprasmes, kas nepieciešamas ikdienas saziņā mācību procesā un ārpus tā. Programma veidota vienam mācību gadam, paredzot latviešu valodas apguvei divas stundas nedēļā jeb 70 mācību stundas vienā mācību gadā. Ja papildu stundu skaits reālajā mācību procesā ir lielāks, skolotājs šo programmu var paplašināt vai īstenot īsākā laikā.
Programma paredzēta trim vecuma grupām: 1.–3. klasei, 4.–6. klasei, 7.–12. klasei. Programmā iekļauti apgūstamie valodas modeļi un likumības, vārdu krājums, valodas komunikatīvās funkcijas. Skolotājs precizē programmu atbilstoši reālajai skolas videi un skolas ikdienas dzīvei. Programmā norādītas iespējas izmantot Latviešu valodas aģentūras veidotos mācību materiālus.
Programmu iespējams izmantot arī diasporas nedēļas nogales skolās, pielāgojot saturu un stundu skaitu atbilstoši skolēnu vajadzībām.
Informācija sagatavota no maciunmacies.valoda.lv/